ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ — конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши Конституция

Конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши: Маълумки, Узбекистон Республикаси Конституциясининг лойиҳасини тайёрлашдек масъулиятли ишга ғоятда холисона ёндашилди. Мамлакатнинг истиқболдаги тараққиётини белгилаб беришга қаратилган, ҳаёт олға сураётган долзарб саволларга жавоб беришга мўлжалланган фундаментал юридик ва сиёсий ҳужжат тайёрлашдан иборат бу муҳим тадбир айнан шундай холислик ва масъулиятни тақозо этар эди.

Ун иккинчи чақириқ Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1990 йил март ойида бўлиб ўтган биринчи сессиясида Узбекистон Республикасининг янги Конституциясини ишлаб чиқиш зарурлиги тўғрисидаги дастлабки таклифлар илгари сурилган эди1. Орадан уч ой ўтганидан кейин, яъни ўн иккинчи чақириқ Олий Кенгашнинг иккинчи сессиясида Узбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов ташаббуси билан Конституциявий комиссия сайлаш тўғрисидаги масала кун тартибига киритидци.

Бу кизик: БЕШИНЧИ ХУКУКИЙ ҚАДАМ -МУСТАКИЛЛИК ДЕКЛАРАЦИЯСИ НИНГ ЭЪЛОН КИЛИНИШИ

Шу маънода, Конституциявий мустақиллик йўлидаги олтинчи хукукий КАДАМ — Конституциявий комиссиянинг ташкил этилишига бориб тақалади. Узбекистон ССР Олий Советининг 1990 йил 20 июндаги қарори билан Биринчи Президентимиз И.А.Каримов раислигида давлат арбоблари, депутатлар, мутахассислардан иборат 64 нафар аъзони ўзида жамлаган Конституциявий комиссия қуйидаги таркибда[1] [2] тузилди:

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

КОМИССИЯ РАИСИ

КАРИМОВ ИСЛОМ АБДўҒАНИЕВИЧ — Узбекистон ССР Президенти, Узбекистон Компартияси Марказий Комитетининг биринчи котиби;

КОМИССИЯ РАИСИНИНГ УРИНБОСАРИ

ИБРОХ.ИМОВ МИРЗАОЛИМ ИБРОХ.ИМОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Советининг Раиси;

КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

АБДУЛЛАЕВ РАХМАТУЛЛА ХАМИДУЛЛАЕВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети ветеранлар ва ногиронлар ишлари бўйича комитетининг раиси;

АБДУМАЖИДОВ ҒАФуР — СССР ИНМ Тошкент Олий мактаби криминалистика кафедрасининг бошлиеи, юридик фанлар доктори, профессор;

АБДУРАХМОНОВ ПўЛАТ МАЖИТОВИЧ — Халк депутатлари Самарканд область Советининг раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

АБуТОЛИПОВ ЧЕРНИЁЗ АБуТОЛИПОВИЧ — «Узбекистон коммунисти» — «Коммунист Узбекистана» журналининг бош мухаррири;

АЙДАРКУЛОВ АБДУХОЛИҚ АБДУРАХМОНОВИЧ — Узбекистон Комиартияси Сирдарё областъ комитетининг биринчи котиби, Узбекистон ССР халк депутати;

 АЛИМОВА ХАЛИМАХОН — ўзсовпроф раиси, СССР халк депутати;

АСҚАРОВ АХМАДАЛИ — Узбекистон ССР Олий Совети Маданият фан, халк таълими ва маданий меросни асраш комитетининг раиси, ўзССР ФА академик- котиби;

АЪЗАМХўЖАЕВ АЛИШЕР АНВАРОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Ёшлар масаласи бўйича комитет раиси;

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

БОҚИБОЕВ ЭРКИН ЖўРАЕВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети План ва бюджет-молия масалалари комитетининг раиси;

ВОХИДОВ ЭРКИН ВОҚИДОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Ошкоралик масалалари комитетининг раиси, Узбекистон халк шоири;

ГАТАУЛИН ШАМИЛЬ ҚОДИРОВИЧ — халк депутатлари Бухоро область Совети ижрокомининг раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ГРИШЧук ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ — Узбекистон Компартияси Тошкент областъ комитетининг иккинчи котиби, Узбекистон ССР халк депутати;

ЖАЛИЛОВ АБДУЛАХАТ ТуРОПОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Экология ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш масалалари комитетининг раиси, Абу Райхон Беруний номидаги Тошкент политехника институтининг ректори;

ЕШИМБЕТОВА ТуРСуН АЛЛАМБЕРГЕНОВНА — Коракалпоеистон АССР Олий Советининг раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

ЕФИМОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ — Узбекистон Компартияси Марказий комитетининг иккинчи котиби, Узбекистон ССР халк депутати;

ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ИМОМИДДИНОВИЧ — Қизил Байрок орденли Туркистон харбий округи Сиёсий бошкармасининг бошлиги, Узбекистон ССР халк депутати;

ЗАХРИДДИНОВ ҒуЛОМ ЗАХРИДДИНОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Транспорт, йўл хўжалиги, алока ва информатика комитетининг раиси;

ЗИЁТОВ ПАРДА — Жиззах область Жиззах районидаги «Москва» колхозининг бригадири, Узбекистон ССР халк депутати;

ЙўЛДОШЕВ АБДУВАХОБ АБДУСАМАТОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Иктисодий ислохот ва махаллий ўзини ўзи бошкариш комитетининг раиси;

ЙўЛДОШЕВ АБДУҚАХҚОР АБДУРАҚМОНОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Секретариати юридик бўлимининг мудири;

КАМОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ МуХТОРОВИЧ — Узбекистон ССР Ички ишлар министри;

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — Сирдарё областъ «Голодностепъирмонтаж» трести 2-механизациялашган кўчма колоннаси монтажчи слесарларининг бригадири;

КОЧМАРИК ИЗИДОР АНДРЕЕВИЧ — Узбекистон Компартияси Андижон область комитетининг иккинчи секретари, Узбекистон ССР халк депутати;

МАЛИКОВ МУХАММАДБОБИР МАЖИДОВИЧ — Узбекистон ССР Олий судининг раиси;

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

МИРЗИЁЕВ ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Мандат комиссиясининг Раиси;

МИРСАИДОВ ШуКРуЛЛО РАҲМАТОВИЧ — Узбекистон ССР Министрлар Советининг Раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

МИХАЙЛОВ АЗАРЬЯ НАТЕНЕЛОВИЧ — Тошкент Олий партия мактаби совет давлат курилииш ва хукуки кафедрасининг мудири;

МОРГАСОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ — Узбекистон ССР Давлат хавфсизлиги комитетининг Раиси;

МУХАММАДСАИД ХОЖИ АҲМАДЖОН РАҲМАТуЯДО ўҒЛИ — Хоразм областининг бош имом-хатиби, Узбекистон ССР халк denymamu;

МУҲАМЕДОВ РУСТАМ МУҲАМЕДОВИЧ — Узбекистон ССР Прокуратурасининг бўлим бошлиеи, юридик фанлар номзоди;

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

МуҲИДДИНОВ НуРИДДИН АКРАМОВИЧ — Узбекистон Тарих ва маданият ёдгорликларини мухофаза килиш жамиятининг раиси;

НИЕТУДЛАЕВ СОГИНДИҚ ДАуЛЕТЁРОВИЧ — Узбекистон Компартияа! Крракллногистон область комитетининг биринчи котиби, Узбекистон ССР халк denymatnu;

ОДИМЖОНОВ ОМОН ҲАМИДОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Секретариатининг бошлиеи, юридик фанлар номзоди;

ПИНХАСОВ БОРИС ИДЬИЧ — Суд экспертизаси институтининг (ТАШНИИСЭ) директори, юридик фанлар доктори;

РАҲМОНҚуЛОВ ХОЖИАКБАР РАҲМОНҚуЛОВИЧ — Узбекистон ССР Фанлар академияси Фалсафа ва хукук институти директори, юридик фанлар доктори;

РАҲМОНОВ РАСУЛ РАҲМОНОВИЧ — «Совет Узбекистони» газетасининг мухаррири, Узбекистон ССР халк депутати;

РЕЖАБОВ ТОҲИРЖОН БЕКМИРЗАЕВИЧ — Андижон область Олтинкўл районидаги Куйбишев номли колхознинг ижарачиси, Узбекистон ССР халк депутати;

РуСТАМОВА ЗуҲРА КАРИМОВНА — Сирдарёобластьсудинингаъзоси, СССРхалк депутати;

САИДОВ АКМАД ХОДМАТОВИЧ — Узбекистон ССР Ёшлар ташкилоти комитетининг Раиси, юридик фанлар номзоди;

САЛОҲИДДИНОВ МАҲМУД — Узбекистон ССР Фанлар академиясининг президенти, Узбекистон ССР халк депутати;

САФАРОВ РуБЕН АКОПОВИЧ — «Правда Востока» газетасининг мухаррири;

ТЕШАБОЕВАЭЪТИБОРРАҲМИДДИНОВНА-ФареонаобластъКуварайонидаги «Узбекистон» колхозининг соеувчиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ТОШКЕНБОЕВ АДИШЕР ХОДМуРОДОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Аграр масалалар ва сув хўжалиги комитетининг раиси;

УСАТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — Узбекистон ССР прокурори, Узбекистон ССР халк denymamu;

Ўзбекистон Олий Совети 1990 йил 20 июнда қабул қилган Конституциявий комиссия тузиш тўғрисидаги қарор.
Ўзбекистон Олий Совети 1990 йил 20 июнда қабул қилган Конституциявий комиссия тузиш тўғрисидаги қарор. Ушбу тарихий ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивида сақланмоқда.

УСМОНОВА ҲАЛИМА МЕЛИҚўЗИЕВНА — Узбекистон ССР Олий Совети Согликни саклаш, хотин-кизлар ишлари, оналик ва болаликни мухофаза килиш комитетининг раиси;

ўРАЗАЕВ ШАВКАТ ЗАКАРИЕВИЧ — Узбекистон ССР Конституцион назорат комитетинннг Раиси, юридик фанлар доктори;

ФОЗИЛБЕКОВ АДҲАМБЕК ИБРОҲИМОВИЧ — халк депутатлари Тошкент шахар Советининг раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ХАЧАТуРОВ РОБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ — Узбекистон ССР Бош Давлат хаками;

ХОЛИКОВ НЕЪМАТ — Самарканд областъ ижрокоми адлия бошкармасининг бошлиеи;

ХУДОЙБЕРДИЕВА ҲАЛИМА УММАТКУЛОВНА — «Caodam» журналининг бош мухаррири, Узбекистон ССР халк denymamu;

ШАЙХОВ ЭРКИН ТуРДИЕВИЧ — Тошкент кншлок хўжалик институтининг ректори; Узбекистон ССР халк denymamu;

ЭШОНКУДОВ НИЗОМ — Бухоро область «СССР 60 йиллиги» совхозининг бригадири, Узбекистон ССР халк депутати;

ЮСуПОВ ЭРКИН ЮСуПОВИЧ — Узбекистон ССР Фанлар академиясининг вице-президенти; В.И.Ленин номидаги Тошкент давлат дорилфх/нунининг ректори, СССР халк депутати;

КОДИРОВ ПИРИМКУЛ КОДИРОВИЧ — Узбекистон Олий Совети Миллатлараро муносабатлар, тил ва байналмилал тарбия комитетининг раиси, Узбекистон халк ёзувчиси;

ҲАБИБУЛЛАЕВ АСҲАД ШАРИПОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Курилиш, архитектура ва уй-жой-коммунал хўжалик комитетининг раиси;

ҲАБИБуЛЛАЕВ ПўЛАТ — Узбекистон ССР Олий Совети Халкаро ишлар комитетининг раиси, ўзССР ФА иссиклик физикаси бўлимининг мудири;

ҲАЙДАРОВ ТўЙЧИ — Узбекистон ССР Олий Совети Саноат, халк истеъмоли моллари, ахолига хизмат кўрсатиш ва савдо комитетининг раиси;

ҲАКИМОВ ЭГАМБЕРДИ ҲАКИМОВИЧ — Узбекистон ССР Фанлар академияси Фалсафа ва хукук институтининг етакчи илмий ходими, юридик фанлар доктори;

ҲАЛИЛОВ ЭРКИН ҲАМДАМОВИЧ — Узбекистон ССР Олий Совети Конунчилик, конунийлик ва хукук-тареибот комитетининг раиси, юридик фанлар номзоди;

ҲАЛИМОВ ХОЛИК — Самарканд областъ Хатирчи районидаги Чкалов номли колхоз раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ХИДИРОВ ТЕМИР ПўЛАТОВИЧ — халк депутатлари Кашкадарё областъ Совети ижрокомининг раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ХУСАНОВ АВАЗБЕРДИ — СурхондарёобластъЖаркўргонрайонидаги Боймуродов номли колхоз бригадири, Узбекистон ССР халк депутати».

 Олий Кенгашнинг 1992 йип 2-3 июль кунлари бўлиб ўтган ўнинчи сессиясида Конституциявий комиссия таркибига қисман ўзгартиришлар киритилди, яъни республика ҳудудидан чиқиб кетган, комиссия ишида фаол қатнашмаган аъзолар, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари раҳбарлари Конституциявий комиссия таркибидан чиқарилди.

Шу тариқа Олий Кенгашнинг 1992 йил 2 июлда қабул қилинган «Узбекистон Республикасининг янги Конституцияси лойиҳаси ҳамда Конституциявий комиссия таркибига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қарори билан Конституциявий комиссиянинг 71 нафар аъзодан иборат қуйидаги янгиланган таркиби1 тасдиқланди:

XX асрнинг 90-йилларида Ўзбекистон парламенти фаолияти билан боғлиқ расмий ҳужжатлар
XX асрнинг 90-йилларида Ўзбекистон парламенти фаолияти билан боғлиқ расмий ҳужжатлар эълон қилиб борилган тўплам муқоваси. Тўпламнинг 1990 йил 31 октябрда қабул қилинган айрим қарорлар акс этган 31-33-сони саҳифалари.

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

КОМИССИЯ РАИСИ

КАРИМОВ ИСЛОМ АБДУГАНИЕВИЧ — Узбекистон Республикаси Президенти.

КОМИССИЯ РАИСИНИНГ ЎРИНБОСАРИ

ЙўЛДОШЕВ ШАВКАТ МуҲИДДИНОВИЧ — ўзбекнстон Рест/бликаси Олий Кенгашининг Раиси.

КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ

АБДУЛЛАЕВ РАХМАТУЛЛА ҲАМИДУЛЛАЕВИЧ — ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши Ветеранлар ва ногиронлар ишлари кўмитасининг раиси.

АБДУМАЖИДОВ ГОФуР — Тошкент олий милиция мактаби криминалистика кафедрасининг бошлиги, юридик фанлар доктори, профессор.

АБДУРАҲМОНОВ ПўЛАТ МАЖИДОВИЧ — Самарканд вилояти хокими, Узбекистон Рест/бликаси халк депутати.

АБДУТОЛИПОВ ЧЕРНИЁЗ АБДўТОЛИПОВИЧ

— «Халк ва демократия» ойномасининг бош мухаррири.

АЙДАРКуЛОВ АБДУХОЛИҚ АБДУРАҲМОНОВИЧ Навоий вилояти хокими, Узбекистон Республикаси халк dem/mamu.

АЙИТНИЁЗОВ ПАРАХАТ АЙИТНИЁЗОВИЧ — Коркалпоеисшон Республикаси Олий Кенгаши Конунийлик ва конунчилик масалалари кўмитасининг раиси.

АЛИЕВ ТуЛОМ — Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати раиси.

АЛЛАМуРОДОВ БўРИ — Узбекистон касаба уюшмалари федерацияси кенгашининг раиси.

АЛМАТОВ ЗОКИРЖОН АЛМАТОВИЧ — Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазири.

АШИРБЕКОВ УББИНИЁЗ — Коракалпоеистон Республикаси Олий Кенгашининг раиси.

АБЗАМХўЖАЕВ АЛИШЕР АНВАРОВИЧ — Узбекистон Реснубликаси Олий Кенгаши Ёшларга доир сиёсат кўмитасининг раиси.

БЕРДИЕВ ХАКИМ ЭШБОЕВИЧ — Сурхондарё вилояти хокими, Узбекистон Республикаси халк депутати.

БОКИБОЕВ ЭРКИН ЖўРАЕВИЧ — Узбекистон Республикаси Молия вазири, Узбекистон Республикаси халк депутати.

ВОҲИДОВ ЭРКИН ВОҲИДОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Ошкоралик масалалари кўмитасининг раиси.

ЖАЛИЛОВ АБДУЛАҲАД ТуРОПОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Экология ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш масалалари кўмитасининг раиси.

Узбекистон Олий Советининг 1992 йил 8 декабрда бўлиб ўтган ўн биринчи сессиясига доир муҳим тарихий ҳужжатлар
Ўзбекистон Олий Советининг 1992 йил 8 декабрда бўлиб ўтган ўн биринчи сессиясига доир муҳим тарихий ҳужжатлар ушбу 1-жилдда сақланмокда. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви.

ЖўРАБОЕВ АНВАР — «Халк сўзи» ва «Народное слово» рўзномалари бош мухаррири.

ЕШИМБЕТОВА ТуРСуН АЛЛАМБЕРГАНОВНА — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Инсон хукуклари кўмитасининг раиси.

ЗАҲРИДДИНОВ гулом ЗАҲРИДДИНОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Транспорт, йўл хўжалиги, алока ва информатика кўмитасининг раиси.

ЗИЁТОВ ПАРДА — Жиззах вилоятидаги Жиззах нохиясининг Ҳ.Носиров номли жамоа хўжалиги бригадаси бошлиеи.

ИСМОИЛОВ НАСРИДДИН АҲАТОВИЧ — Тошкент вилояти Ички ишлар бошкармасининг бошлиеи, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

ИСМОИЛОВ НУРИДДИН МўЙДИНОВИЧ — Наманган вилояти хокимиятининг адлия бошкармаси бошлиеи.

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

ЙўЛДОШЕВ АБДУҚАҲҲОР АБДУРАҲМОНОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Котибияти юридик бўлимининг мудири.

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — Сирдарё вилояти «Голодностепирмонтаж» трестининг 2-кўчма механизациялашган колонна монтажчи чилангарлар бригадаси бошлиеи, Узбекистон Республикаси халк депутати.

МАЛИКОВ МУҲАММАД-БОБУР МАЖИДОВИЧ — Узбекистон Республикаси Адлия вазири.

МАРДОНОВ ИСОК, — Бухоро давлат дорилфунунининг кафедра мудири, юридик фанлар номзоди.

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

МАЪМуРОВ ТуРСуНАЛИ — Фареона давлат дорилфунунининг ўкитувчиси, тарих фанлари доктори.

МИНГБОЕВ УБАЙДУЛЛА — Узбекистон Республикаси Олий судининг раиси.

МИРЗИЁЕВ ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ — Тошкент шахридаги Мирзо ўлуебек нохияси хокими, Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Мандат Комиссиясининг раиси.

МИХАЙЛОВ АЗАРЬЯ НАТАНЕЛОВИЧ — Тошкент сиёсатшунослик ва ижтимоий бошкарув инстутининг кафедра мудири.

МуСТАФОЕВ БўРИТОШ — Узбекистон Республикаси Прокурори.

Конституциявий комиссиянинг 1991 йил 12 апрелда бўлиб ўтган биринчи мажлисида тузилган
Конституциявий комиссиянинг 1991 йил 12 апрелда бўлиб ўтган биринчи мажлисида тузилган Ишчи гуруҳи рўйхати. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивида сақланмоқда.

МуТАЛОВ АБДУЛҲОШИМ МуТАЛОВИЧ — Узбекистон Республикаси Бош вазири.

МУХАМЕДОВ РУСТАМ МУХАМЕДОВИЧ — Узбекистон Республикаси Прокуратурасининг бўлим бошлиеи.

МУХАММАДСАИД ХОЖИ АХМАДЖОН РАХМАТуЛДО ўГЛИ — Хоразм вилояти бош имом-хотиби, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

МУХИДДИНОВ НуРИДДИН АКРОМОВИЧ — Узбекистон тарих ва маданият ёдгорликларини саклаш жамиятининг раиси.

НИЕТуЛДАЕВ СОҒИНДИКДАВЛАТЁРОВИЧ- Коракалпоеистон Республикаси Адлия вазири, Узбекистон Республикаси халк депутати.

НИЗОМОВ БАКО БАРОТОВИЧ — Бухоро вилоят хокимиятининг давлат- хукук бўлими мудири, юридик фанлар номзоди.

НОСИРОВ ўРОЛ — Узбекистон Республикаси халк демократик партияси Жиззах вилоят Кенгашининг иккинчи котиби.

ОЛИМЖОНОВ ОМОН ХАМИДОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Котибиятининг Бошлиеи.

ПИНХАСОВ БОРИС ИЛЬИЧ — Суд экспертизаси институтининг директори, юридик фанлар доктори.

РАИМЖОНОВ КАРИМЖОН — Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат назорат кўмитаси Наманган вилоят бошкармасининг бошлиеи, Узбекистон Республикаси халк депутати.

РАСуЛОВ МАХМУДЖОН МўМИНОВИЧ — Узбекистон Халк демократик партияси Марказий Кенгашининг биринчи котиби, Узбекистон Республикаси халк депутати.

РАХМОНОВ БЕГИЖОН — Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат назорат кўмитаси Андижон вилоят бошкармасининг бошлиеи, Узбекистон Республикаси халк депутати.

РАХМОНОВ РАВШАН — Навоий давлат педагогика институтининг ректори.

РАХМОНҚУЛОВ ХОЖИАКБАР РАХМОНҚУЛОВИЧ — Узбекистон Рестубликаси Фанлар академияси фалсафа ва хукук институтининг шўъба мудири, юридик фанлар доктори.

РЕЖАПОВ ТОҚИРЖОН БЕКМИРЗАЕВИЧ — Андижон вилоятининг Олтинкўл нохиясидаги давлат хўжалигининг ижарачиси, Узбекистон Республикаси халк депутати.

РуСТАМОВА ЗуҲРА КАРИМОВНА — Сирдарё вилоят судининг аъзоси.

САИДОВ АКМАЛ ХОЛМАТОВИЧ — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Фалсафа ва хукук институтининг директори.

САЙДАЛИЕВ САЙФуЛЛА ДОВИРОВИЧ — Тошкент вилояти xokumu, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

САЛОҲИДДИНОВ МАҲМУД — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси- нинг президенти, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

САМАНДАРОВ РуСТАМ САМАНДАРОВИЧ — Хоразм вилояти хокимшшнг биринчи ўринбосари.

СОТИБОЛДИЕВ К&ҲРАМОН СОЛИЕВИЧ — Фареона вилоятидаги Тошлок нохияси xokumu, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

ТОШКЕНТБОЕВ АЛИШЕР ХОЛМуРОДОВИЧ — Узбекистон мева- сабзавотчилик ва виночилик саноати «Узбекплодоовошчвинпром» концерни paucu, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

УСМОНОВА Х,АЛИМА МЕЛИКўЗИЕВНА — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Соеликни саклаш, хотин-кизлар, оналик ва болаликни мухофаза килиш кўмитасининг раиси.

ФОЗИЛБЕКОВ АТХ,АМБЕК ИБРОҲИМОВИЧ — Тошкент шахар хокими, Узбекистон Республикаси халк депутати.

ХАЛИЛОВ ЭРКИН ҲАМДАМОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Конунчилик, конунийлик ва хукук-тартибот масалалари кўмитасининг раиси.

ХАЧАТУРОВ РОБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий хакамликсудининг раиси.

ХИДИРОВ ТЕМуР ПўЛАТОВИЧ — Кашкадарё вилояти хокими, Узбекистон Республикаси халк депутати.

ХОЛИҲОВ НЕЪМАТ — Самарканд вилояти хокимиятининг адлия бошкармаси бошлиеи.

ХУДОЙБЕРДИЕВА ҲАЛИМА УММАТКУЛОВНА — «Caodam» ойномасининг бош мухаррири, Узбекистон Республикаси халк denymamu.

ЭРКАЕВ АБДУРАИМ ПАНЖИЕВИЧ — Кашкадарё вилояти хокимиятининг котибияти бошлиеи.

ЮСуПОВ ЭРКИН ЮСУПОВИЧ — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институтининг бош илмий ходими.

ўРАЗАЕВ ШАВКАТ ЗАКАРИЕВИЧ — Узбекистон Республикаси Конституция- вий назорат кўмитасининг раиси.

КОДИРОВ ПИРИМКУЛ КОДИРОВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Миллатлараро муносабатлар, тил ва маданият масалалари кўмитасининг раиси.

ҲАБИБУЛЛАЕВ АСҲАД ШАРИПОВИЧ — Узбекистон Республикаси Табиатни мухофаза килиш давлат кўмитасининг раиси, Узбекистон Республикаси халк депутати.

 

ҲАБИБУЛЛАЕВ ПўЛАТ ҚИРҒИЗБОЕВИЧ — Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Халкаро ишлар кўмитасининг раиси.

ҲАКИМОВ ЭГАМБЕРДИ ҲАКИМОВИЧ — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Фалсафа ва хукук институтининг етакчи илмий ходими, юридик фанлар доктори.

ҲАЛИМОВ ҲАКИМБОЙ — Хўжайли нохияси прокурори, Коракалпоеистон Республикаси Конституциявий назорат кўмитасининг аъзоси.

ҲўСАНОВ АВАЗБЕРДИ — Сурхондарё вилоятининг Жаркўреон нохиясидаги Боймуродов номли жамоа хўжалигининг бригада бошлиеи».

Америкалик астронавтлар 1969 йилнинг 20 июлида Ойга кўнганида, ушбу сайёра сатхида АКШ байроеини ўрнатган. Кейинги экспедициялар давомида америкаликларнинг яна бешта давлат байроеи Ой сатхидан жой олди.

Собик СССР байроеи эса факат 1991 йилга келиб, ўшанда хам фазогирларнинг шахсий ташаббуси билан Ойга олиб чикилган*.

* Юрий Батурин. Повседневная жизнь российских космонавтов. — М.: «Молодая гвардия», 2011. — С.241.

Конституциявий комиссиянинг ана шу янги таркиби томонидан Конституция лойиҳаси 2 йилдан ортиқ вақт мобайнида тайёрланди.

Конституция — ғоят кенг кўламли ҳужжат. Давлатнинг Конституциясига қараб унинг тузуми, демократия ва инсон ҳуқуқларига муносабати тўғрисида фикр юритиш мумкин. Бундай Конституция мустақил Узбекистон тарихида биринчи марта қабул қилинди. Узбекистон Конституцияси қабул қилинган кундан узоқлашган сари Конституциянинг ҳаётнинг барча жиҳатларига кўрсатаётган ижобий таъсири тобора салобатли бўлиб бормокда. Асосий Қонуннинг тарихий аҳамияти вақт ўтган сайин тобора теранроқ англаб етилмоқца.

Узбекистон Конституцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалалар, хусусан, Конституция концепциясини тайёрлаш, конституциявий ислоҳотлар заруриятининг етилиши, ушбу ҳужжатни ишлаб чиқиш ғоясининг туғилиши, Конституциявий комиссиянинг тузилиши, унинг ушбу ҳужжатни тайёраш борасида олиб борган фаолияти, Комиссия Раиси, Узбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг Конституция лойиҳасини яратишдаги роли, Конституция лойиҳасининг умумхалқ муҳокамасига қўйилиши, Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши томонидан қабул қилиниши ҳамда кучга киритилишини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш илмий, тарихий ва амалий аҳамиятга эгадир.

Бу ўринда бўлажак Конституциядаги бир қанча яхлит боблар ва алоҳида моддаларнинг ўзагини ташкил этган муайян нормалар аллақачон амалда ҳаёт синовидан ўтиб келганига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Мисол учун, Асосий Қонуннинг «Узбекистон Респу бликасининг Президенти» деб номланган XIX бобидаги асосий қоидалар ўн иккинчи чақириқ Олий Кенгашнинг биринчи сессиясидаёқ қабул қилинган ва Президентлик институти 1990 йил март ойидан бошлаб жорий этилган эди. Собиқ иттифоқнинг биринчи ва охирги президенти М.Горбачёвни жиддий ташвишга солган бу дадил КАДАМ, яъни иттифоқцош республикалар ичида биринчи бўлиб Узбекистонда жорий этилган Президентлик институти ўзини тўла оқлади, у жамият учун самарали ва жуда зарур институтга айланди.

Яна бир мисол. ўн иккинчи чақириқ Олий Кенгашнинг биринчи сессияси 1990 йил мартида илгари Узбекистон тарихида мавжуд бўлмаган янги орган — Конституциявий назорат комитетини таъсис этди. Конституциявий комиссия ўз иш жараёнида уни Конституциявий суд сифатида қайта ташкил қилишни таклиф қилди ва Олий Кенгаш бундай ўзгаришга розилик берди. Шундан кейин ўзбекисгон Республикаси Конституциясининг 108 ва 109-модцалари Конституциявий судга бағишланди.

1975 йилда «Аполлон» — «Союз» лойихаси синов парвозининг охирги боскичида «Союз» фазогирлари томонидан орбитага олиб чикилган БМТ байроеи хар икки фазавоий кема туташганидан сўнг «Аполлон» экипажига Ер сайёрасининг тимсоли сифатида топширилган. Парвоз якунида тарихий байрок БМТнинг ўша пайтдаги Бош котиби Курт Валъдхаймга таидим этилган ва хозиргача ушбу халкаро ташкилот Бош кароргохида сакланмокда*.

* Юрий Батурин. Повседневная жизнь российских космонавтов. — М.: «Молодая гварлия», 2011. — С.241.

Бу борада, шунингдек, ўн иккинчи чақириқ Олий Кенгашнинг учинчи сессиясида, 1990 йил 1 ноябрда қабул қилинган «Ижроия ва фармойиш берувчи ҳокимиятлар тузилишини такомиллаштириш ҳамда Узбекистон ССР Консгитуцияси (Асосий Қонун)га ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун жуда муҳим янгилик бўлди. Бу Қонунга мувофиқ Министрлар Советининг Президентлик ва ижроия фармойиш берувчи ҳокимиятлари бирлаштирилиб, Министрлар Совети Узбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасига айлантирилди1.

Бундай қайта ташкил этиш тадбирларидан кўзда тутилган мақсад давлат бошқару ви тизимининг уйғун тарзда ишлашини таъминлаш, қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятларининг вазифа ва ваколатларини аниқ белгилаб қўйиш, давлат органлари фаолиятидаги бир-бирининг ишини такрорлашни йўқотиш, бир органнинг ўрнини бошқа орган билан алмаштириш сингари номақбул ҳолларга барҳам беришдан иборат бўдци. ўшбу конституциявий янгилик ҳаётий синовдан ўтди ва кейинчалик Асосий Қонуннинг 98-моддаси сифатида мустаҳкамланди. Бундан ташқари, Бош вазир ва Бош вазир ўринбосарлари лавозимларини таъсис этишга доир конституциявий норма ҳам кейинчалик мазкур моддадан жой олди.

Конституция лойиҳаси тайёрланаётган даврда яна бир конституциявий янгилик, яъни жойлардаги давлат ҳокимияти органлари тўғрисидаги конституциявий қонун яратиш ғояси туғилди. Натижада ҳокимлик лавозими жорий этилди. Бу лавозим таъсис этилгунича вилоят, туман ва шаҳарларда кўп ҳокимиятчилик мавжуд эди. Ҳоким лавозими жорий этилганидан кейин марказдан то жойларга қадар бошқарув органларининг ягона бир тизимига асос солинди. Бу янгилик кейинчалик Конституция матнининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти асослари» деб номланувчи XIX бобида ўз аксини топди.

Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов Конституциявий комиссия ташкил этилишидан анча олдин, шунингдек, бу комиссия тузилганидан кейин ҳам ўзининг конституциявий ислоҳотлар хусусидаги режаларини бир қатор қонун ҳужжатлари — фармон ва қарорлар, дастур ва фармойишлар тарзида амалга ошириб борди. Қоиун ҳужжатлари шаклидаги бундай ғояларни янги Конституция таркибига киритишдан олдин амалий ҳаётга қай даражада мувофиқ келиши турмушда синаб кўрилди. Буларнинг барчаси, шубҳасиз, Конституциявий комиссия фаолиятини анча енгиллаштирди.

 

Конституциявий комиссия ўзининг тўла таркибида уч марта мажлис ўтказган. Биринчи мажлис И.А.Каримов раислигида 1991 йил 12 апрелда бўлиб ўтган. Кун тартибига:

 1. Конституция лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича Ишчи гуруҳ ва кичик гуруҳ тузиш;
 2. Олий Кенгашнинг «Узбекистон Давлат мадҳияси тўғрисида»ги ҳамда «Узбекистон Давлат рамзлари тўғрисида»ги қарорларининг бажарилиши юзасидан куриладиган чора-тадбирлар;
 3. Конституциявий комиссиянинг 1991 йил учун мўлжалланган иш режалари ҳақидаги масалалар киритилган1.

Биринчи масала бўйича 32 кишидан иборат қуйидаги таркибда Конституциявий комиссиянинг Ишчи гуруҳи тузилди[3] [4]:

 1. ўРАЗАЕВ Ш.З.- ишчи гурух рахбари, Узбекистон ССР Фанлар академиясининг академиги;
 2. АЪЗАМХўЖАЕВ А.А. — ишчи гурух рахбарининг муовини, ўзССР Фанлар академиясининг мухбир аъзоси;
 3. АБДУМАЖИДОВ Г. — СССР ИИВ Тошкент Олий мактабининг криминалистика кафедраси бошлиеи;
 4. АСҚАРОВ А.А. — Узбекистон ССР Олий Кенгаши Маданият, фан, халк таълими ва маданий меросни кўриклаш кўмитасининг раиси, академик;
 5. ОДИЛҚОРИЕВ Х.Т. — Узбекистон ССР Президенти annapamu юридик бўлимининг сектор мудири, юридик фанлар номзоди;
 6. ОЛИМЖОНОВ О.Ҳ. — Узбекистон ССР Олий Кенгаши котибиятининг бошлиеи, юридик фанлар номзоди;
 7. БУРХОНОВА JI.M. — Фалсафа ва хукук институтининг илмий ходими, юридик фанлар номзоди;
 8. ЗАҲРИДДИНОВ Г.З. — Узбекистон ССР Олий Кенгаши транспорт, йўл хўжалиги, алока ва ахборот кўмитасининг раиси;
 9. ҚОДИРОВ П.Қ. — Узбекистон ССР Олий Кенгаши Миллий муносабатлар, тил ва маданият масалалари кўмитасининг раиси, Узбекистон халк ёзувчиси;
 10. KAMOJIOB В.М. — Узбекистон ССР ички ишлар вазири;
 11. МАДИКОВ М-Б.М. — Узбекистон ССР адлия вазири;
 12. МИХАИЛОВ А.Н. — Сиёсатшунослик ва бошкариш институти совет давлат курилиши ва хукуки кафедрасининг мудири;
 13.  МИРСАФОЕВ С.М. — Узбекистон ССР Президенти annapamu давлат- хукукий бўлими мудирининг муовини;
 14. МОРГАСОВ А.С. — Узбекистон ССР ДХКнинг раиси;
 15. МуСТАФОЕВ Б.М. — Узбекистон ССР Прокурори;
 16. МУХАММАД СОДИҚ МуҲАММАД ЮСуФ — муфтий, Ўрта Осиё ва Козоеистон Мусулмонлари Диний бошкармасининг раиси;
 17. НИЕТуЛЛАЕВ С.Д. — Узбекистон Компартияси Марказий Комитети Миллий муносабатлар бўлимининг мудири;
 18. ПИНХАСОВ Б.И. — Суд экспертиза институти (ТашНИИСЭ)нинг директори, юридик фанлар доктори;
 19. ПОЛВОН-ЗОДА А.А. — Узбекистон ССР Олий суди раиси вазифасини бажарувчи;
 20. РАҲМОНҚУЛОВ Х.Р. — Узбекистон ССР Президентинингмаслахатчиси, юридик фанлар доктори;
 21. САИДОВ А.Х. — Узбекистон ССР Фалсафа ва хукук институтининг директори, юридик фанлар доктори;
 22. ТАНСИҚБОЕВА Г.М. — Низомий номидаги Тошкент педагогика институти совет хукуки кафедрасининг доценти, юридик фанлар номзоди;
 23. ТОШМУХАМЕДОВ Б.О. — Физиология институтининг директори, ўз ССР Фанлар академиясининг академиги;
 24. Х&КИМОВ Э. — Узбекистон ССР ФА Фалсафа ва хукук институтининг етакчи илмий ходими, юридик фанлар доктори;
 25. ХАЛИЛОВ Э.Х. — Узбекистон ССР Олий Кенгаши конунчилик, конунийлик ва хукук-тартиботи кўмитасининг раиси, юридик фанлар номзоди;
 26. ХАЧАТуРОВ Р.А. — Узбекистон ССРнинг давлат бош хаками;
 27. ХўЖАЕВ Э. — Узбекистон ССР Олий Кенгаши иктисодий ислохот ва махаллий ўзини-ўзи бошкариш кўмитасининг раиси;
 28. ЮСуПОВ Э. — Узбекистон ССР ФА вице-Президенти, В.И.Ленин номли ТошДў ректори, СССР халк депутати;
 29. ЁҚУБОВ С.А. — Тошкент шахар адвокатлар коллегиясининг раиси, юридик фанлар номзоди;
 30. ЖАББОРОВ А.Х. — Узбекистон ССР Композиторлар уюшмаси бошкарувининг раиси;
 31. НИЁЗОВА Ж.А. — КК АССР адлия вазирининг муовини;
 32. ЖАББОРОВ А.Х. — Узбекистон ССР Президенти annapamu юридик бўлими мудирининг муовини».
Конституция лойиҳасини тайёрловчи ишчи гуруҳ аъзолари ўртасидаги вазифалар тақсимотига доир рўйхат.
Конституция лойиҳасини тайёрловчи ишчи гуруҳ аъзолари ўртасидаги вазифалар тақсимотига доир рўйхат. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви.

 

Ишчи гуруҳ аъзолари қуйидаги таркибда 6 та кичик гуруҳ ишига бошчилик қилган, бу гурухлар аъзолари жами 50 кишидан иборат бўлган:

«Узбекистон ССР янги Конституция лойиҳасининг мўлжал этилаётган бўлимлари ва улар бўйича ишчи кичик гуруҳларнинг таркиби[V]

 1. Юсупов Э.Ю.
 2. ўразаев Ш.З.              МуҚАДДИМА
 3. Мустафаев Б.М.

I БўЛИМ. ўЗБЕКИСТОН ССР КОНСТИТуЦИОН тузумининг АСОСЛАРИ

1. Давдат суверенитети 1. Халилов Э.Х.
2. Халқ ҳокимиятчилиги 2. Михайлов А.Н.
3. Ҳокимиятларнинг тақсимланиши 3. ўразаев Ш.З.
4. Сиёсий ва мафкуравий плюрализм 4. Одилқориев Х.Т.
5. Конституция ва қонунларнинг олийлиги 5. Алимов К.З.
6.   Бозор иқтисодиёти 6. Моргасов А.С.
7.   Ижтимоий сиёсат
 1. ўзбекистон ССР — СССР ва жаҳон ҳамжамиятининг аъзоси

II БўЛИМ. ФуҚАРОЛАРНИНГ ҲуқуҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА МАЖБуРИЯТЛАРИ

 1. Умумий қоидалар                               1- Пинхасов Б.И.
 2. Гражданлик                                         2- Мирҳамидов М.М.
 3. Шахсий ҳуқуқлар                                3- Туленов Ж.Т.
 4. Ижтимоий ва сиёсий ҳуқуқлар          4- Саркисян Г.П.
 5. Ҳуқуқларнинг кафолатлари               5- Захритдинов Г.З.

III БўЛИМ. ГРАЖДАНЛИК ЖАМИЯТИ

 1. Мулкчилик, меҳнат, тадбиркорлик      Раҳмонқулов Х.Р.
 2. Оила                                                      Хўжаев Э.Н.
 3. Тарбия ва маданият                             Хайдаров Т.Х.
 4. Оммавий ахборот воситалари              Хачатуров Р.А.
 5. Дин ва диний ташкилотлар                    Боқибоев Э.Д.
 6. Жамоат бирлашмалари ва сиёсий партиялар            Муҳамедов Р.М.

 

IV Бўлим. ДАВЛАТ ТуЗИЛИШИ

 1. Аҳолининг таркиби ва маъмурий — ҳудудий бўлиниши 1. Саидов А.Х.
 2. ҚҚАССР нинг хукукий ҳолати Тожиев Т.Т.
 3. ўз ССР ва ҚҚ АССРнинг ваколатлари Абдусаломов М.Э.

                                                                      Қаюмов Р.К.

                                                                      Ниятуллаев С.Д.

V БўЛИМ. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ СИСТЕМАСИ

 1. Давлат ҳокимиятининг олий органлари (парламент) 1. Маликов М-Б.М.
 2. Президент ва Ҳукумат Абдумажидов Г.А.
 3. Сайлов системаси Олимжонов А.Х.   
 1. Камолов В.М.
 2. Тешабоев М.Т.
 3. Чудновский Э.Э.
 4. Аъзамхўжаев А.А.
 5. Мустафоев Б.М.

VI БўЛИМ. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

 1. Конституцияни ўзгартириш тартиби     Тансиқбоева Г.М.
 2. Конституциянинг кучга кириши   Йўдцошев А.А.
 3. Узбекистон ССРнинг пойтахти ва давлат рамзлари  Мирзиёев Ш.М.   Ҳабибуллаев А.Ш.

Конституциявий комиссия ишчи гуруҳга мажлис муҳокамасида билдирилган таклиф ва тавсияларни ҳисобга олган ҳолда, Узбекистон Республикаси янги Конституциясининг бўлимлари лойиҳаларини тайёрлаш ишларини бошлашни топширди1.

Конституция лойиҳасини тайёрловчи ишчи гуруҳ аъзолари ўртасидаги вазифалар тақсимотига доир
Конституция лойиҳасини тайёрловчи ишчи гуруҳ аъзолари ўртасидаги вазифалар тақсимотига доир рўйхатнинг 6-бетидаги тавсиялар. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви.

Бу ҳақда батафсил сўз юритишдан олдин, Конституциявий комиссия фаолиятини шакллантириш билан боғлиқ бир қатор ташкилий чора-тадбирлар амалга оширилгани ҳақида тўхталиш лозим.

Аввало, «Узбекистон ССРнинг янги Конституцияси лойиҳасини тайёрловчи ишчи гуруҳининг аъзолари ўртасида вазифалар тақсимоти»[6] [7] қуйидагича тасдиқланди:

 1. Ш.З. Уразаев — ишчи гуруҳларининг ишини мувофиқлаштириш ва бутун ишга умумий раҳбарлик қилиш. Ёрдамчи ишчи гуруҳларининг ишида қатнашиш.
 2. А.А. Аъзамхўжаев — ишчи гуруҳи томонидан белгиланган дастурнинг бажарилишига раҳбарлик қилиш ва бу иш устидан назорат олиб бориш.
Анвар Аъзамхўжаев (1928-1994) — юридик фанлар доктори, профессор; Ўзбекистон Фанлар Академияси мухбир аъзоси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби.
Анвар Аъзамхўжаев (1928-1994) — юридик фанлар доктори, профессор; Ўзбекистон Фанлар Академияси мухбир аъзоси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби.
 1. Г.А. Абдумажидов — «Узбекистон ССР давлат хокимиятининг системаси» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи ишчи гуруҳининг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнгача тайёрлаш.
 2. А.А. Асқаров — Лойиҳа асосини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 3. Х.Т. Одилқориев — «ў збекистон ССР Конституцион тузу мининг асослари» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш. Ёрдамчи ишчи гуруҳларидан тушган материалларни умумлаштиришда иштирок этиш.
 4. О.Ҳ. Олимжонов — «Давлат ҳокимияти системаси» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш. Узбекистон ССР Конституцияси лойиҳаси хомаки асосларининг таҳририда ва экспертизасида иштирок этиш.
 5. Л.М. Бурхонова — «Узбекистон ССР давлат қурилиши» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.
 6. А.Жабборов — Лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 7. Г.З. Захриддинов — Лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 8. П.Қ. Қодиров — Лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 9. В.М. Камолов — «Узбекистон ССР давлат ҳокимияти системаси» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида иштирок этиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.
 10. М.М. Маликов — «Узбекистон ССР давлат ҳокимияти системаси» бўлимини тайёрлаш бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Ёрдамчи ишчи гуруҳида бўлимнинг макетини, концепциясини тайёрлаш, мухокама этиш ва қабул қилиш. Ёрдамчи гуруҳ аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини Конституцион комиссиянинг ишчи гуруҳига 1991 йил 10 июнга қадар тақдим этиш.
 11. А.Н. Михайлов — «Узбекистон ССР Конституцион қурилишининг асослари» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнгача тайёрлаш.
 12. С.М. Мирсафоев — Лойиҳанинг хомаки асосини муҳокама қилишда, шунингдек бўлимлар бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳларидан тушган материалларни умумлаштиришда иштирок этиш.
А.Аъзамхўжаевнинг «Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ҳуқуқий асослари» (Тошкент, 1993) китоби.
А.Аъзамхўжаевнинг «Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ҳуқуқий асослари» (Тошкент, 1993) китоби.
 1. А.С. Моргасов — «Узбекистон ССР давлат ҳокимияти системаси» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳида ва лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 2. Б.М.Мустафоев — Конституция лойиҳасининг преамбуласини ишлаб чиқиш бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида ва лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 3. Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф — Лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 4. С.Д. Ниетуллаев — «Давлат қурилиши» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.
 5. Ж. А. Ниёзова — «Давлат қурилиши» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида ва лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама қилишда иштирок этиш.
 6. Б.И. Пинхасов — «Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятлари» бўлимини тайёрлаш бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Ёрдамчи гуруҳда бўлимнинг макетини, концепцияларини ишлаб чиқиш, муҳокама этиш ва қабул қилиш. Ёрдамчи гуруҳ аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва Конституция комиссиясининг ишчи гуруҳига бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 10 июнга қадар тақдим этиш. Ёрдамчи ишчи гуруҳларидан тушган материалларни умумлаштиришда иштирок этиш.
 7. А.А. Полвонзода — «Давлат ҳокимияти системаси» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида иштирок этиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.
 8. Х.Р. Раҳмонқулов — «Фуқаролик жамияти» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Ишчи гуруҳида бўлимнинг макетини, концепцияларини тайёрлаш, муҳокама қилиш ва қабул этиш. Ёрдамчи гуруҳ аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва Конституция комиссияси ишчи гуруҳига бўлим лойиҳасининг хомаки асосини 1991 йил 10 июнга қадар тақдим этиш.

А.Х. Саидов — «Давлат қурилиши» бўлими бўйича ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Ишчи гуруҳида бўлимнинг макети ва концепцияларини тайёрлаш, муҳокама қилиш ва қабул этиш. Ёрдамчи гуруҳ аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва Конституция комиссияси ишчи гуруҳига бўлим лойиҳасининг хомаки асосини 1991 йил 10 июнга қадар тақдим этиш.

Г.М. Тансиқбоева — «Хулосавий қоидалар» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Ёрдамчи гуруҳ аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва Конституция комиссияси гуруҳига бўлим лойиҳасининг хомаки асосини 1991 йил 10 июнга қадар тақцим этиш.

Б.О. Тошмуҳамедов — Лойиҳанинг хомаки асосларини муҳокама этишда иштирок этиш.

26.       Э.Ҳ. Хакимов — «Фуқароларнинг хуқукпари, эркинликлари ва мажбуриятлари» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида иштирок этиш. Ёрдамчи ишчи гуруҳининг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.

27.       Э.Ҳ. Халилов — «Узбекистон ССР Конституцион тузумининг асослари» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Ишчи гуруҳида бўлимнинг макетини, концепцияларини тайёрлаш, муҳокама қилиш ва қабул этиш. Ёрдамчи гуруҳ аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва Конституция комиссияси ишчи гуруҳига бўлим лойиҳаси хомаки асосини 1991 йил 10 июнга қадар тақдим этиш. Узбекистон ССР Конституцияси лойиҳасининг хомаки асосларининг таҳрири ва экспертизасида иштирок этиш.

28.       Р.А. Хачатуров — «Фуқаролик жамияти» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида иштирок этиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.

29.       Э.Хўжаев — «Фуқаролик жамияти» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш.

30.       Э.Ю. Юсупов — Узбекистон ССР Конституцияси лойиҳасининг преамбуласини тайёрлаш бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳига раҳбарлик қилиш. Бажарилган ишларни умумлаштириш ва Конституция комиссияси ишчи гуруҳига бўлим лойиҳасининг хомаки асосини 1991 йил 10 июнга қадар тақцим этиш. Узбекистон ССР Конституцияси лойиҳаси хомаки асосларининг таҳрири ва экспертизасида иштирок этиш.

31.       С.А. Ёқубов — «Узбекистон ССР Конституцион тузумининг асослари» бўлими бўйича ёрдамчи ишчи гуруҳининг ишида қатнашиш. Ёрдамчи гуруҳнинг режасига биноан тегишли бўлим лойиҳасининг хомаки асосларини 1991 йил 1 июнга қадар тайёрлаш. Узбекистон ССР Конституцияси лойиҳаси хомаки асосларининг таҳририда ва экспертизасида қатнашиш».

Конституциявий комсиссиянинг 1991 йилги иш режаси қуйидаги тартибда тасдиқланди1:

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши

ОЛТИНЧИ ҳуқуқий ҚАДАМ - конституциявий КОМИССИЯНИНГ ТАШКИЛ этилиши
Конституциявий комиссия Ишчи гуруҳининг 1991 йилдаги иш режаси. Узбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви.

«ЯЛПИ МАЖЛИС                                                                                                  (апрель)

1.  Конституция бўлимлари бўйича ишчи гуруҳлар ва ёрдамчи гуруҳларнинг таркибини тасдиқлаш.

2.  Узбекистон ССЖ Олий Кенгашининг 1990 йил 30 мартдаги «Узбекистон ССЖнинг Давлат мадҳияси тўғрисидаги» ва 1991 йил 15 февралдаги «Узбекистон ССЖнинг Давлат рамзлари тўғрисидаги» қарорларини бажариш юзасидан тадбирлар тўғрисида.

(Қодиров П.Қ.)

ЯЛПИ МАЖЛИС                                                                                                 (июль-август)

 1. Узбекистон ССЖнинг янги Конституцияси концепциясининг лойиҳаси тўғрисида. (Маърузачи Каримов И.А.)

ИШЧИ гуруҳининг МАЖЛИСИ                                                            (октябрь-ноябрь)

 1. Узбекистон ССЖ Конституцияси лойиҳасининг бўлимлари юзасидан ишнинг бориши ҳақида ёрдамчи гуруҳлар раҳбарларининг ахбороти.

ЯЛПИ МАЖЛИС                                                                                                         (декабрь)

 1. Узбекистон ССЖ янги Конституцияси лойиҳаси биринчи нусҳасининг муҳокамаси».

Бундан ташқари, Конституциявий комиссия ишчи гуруҳининг қуйидаги Иш режаси тасдиқланди1:

1991 йил апрель

Ишчи гуруҳнинг мажлиси ва унинг кун тартиби:

 1. Ишчи гуруҳнинг аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш

(Ш.З. ўразаев)

 1. Узбекистон ССР давлат рамзлари (герби, байроғи) бўйича эксперт гуруҳининг таркибини тасдиқлаш

(Ш.З. ўразаев)

 1. Ишчи гуруҳнинг иш режасини тасдиқлаш

1991 йил май

Ишчи гуруҳнинг мажлиси (1991 йил 15-20 май). [8] [9]

1991 йил июнь

Ўзбекистон янги мадҳиясини яратувчи мутахассислар таркиби. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви.

 

Ишчи гуруҳнинг мажлиси (1991 йил 15-20 июнь)

 1. Конституция хомаки асосининг лойиҳаси ва уни муҳокама қилиш тартиби ҳақида.

(А.А.Аъзамхўжаев)

 1. Узбекистон ССР давлат рамзларининг эскизлари устида олиб борилаётган иш ҳақида.

(эксперт гуруҳининг раиси)».

Янги Конституция лойиҳасининг мўлжал этилган бўлимлари ва улар бўйича ишчи кичик гуруҳларнинг қуйидаги таркиби тасдиқланди[10]:

МуҚАДЦИМА                                                                                       1.ЮсуповЭ.Ю.

 1. ўразаев Ш.З.
 2. Мустафоев Б.М.

I БўЛИМ. Узбекистон ССР КОНСТИТўЦИОН

ТуЗўМИНИНГАСОСЛАРИ

 1. Давлат суверенитети
 2. Халқ ҳокимиятчилиги
 3. Ҳокимиятларнинг тақсимланиши
 4. Сиёсий ва мафкуравий плюрализм
 5. Конституция ва қонунларнинг
 6. Алимов К.З.
 7. Бозор иқтисодиёти
 8. Ижтимоий сиёсат
 9. Узбекистон ССР — СССР ва жаҳон

ҳамжамиятининг аъзоси

II БўЛИМ. ФўҚАРОЛАРНИНГ ҲўҚўҚЛАРИ,
ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА МАЖБўРИЯТЛАРИ

 1. ўмумий қоидалар
 2. Гражданлик
 3. Шахсий ҳуқуқлар
 4. Ижтимоий ва сиёсий ҳуқуқлар
 5. Ҳуқуқларнинг кафолатлари

 

III БўЛИМ. ГРАЖДАНЛИК ЖАМИЯТИ
1.  Мулкчилик, меҳнат, тадбиркорлик

2.  Оила

3.  Тарбия ва маданият

4.  Оммавий ахборот воситалари

5.  Дин ва диний ташкилотлар

6.  Жамоат бирлашмалари ва сиёсий партиялар

1.  Рахмонқулов Х.Р.

2.  Хужаев Э.Н.

3.  Хайдаров Т.Х.

4.  Хачатуров Р.А.

5.  Боқибоев Э.Д.

6.  Мухамедов Р.М.

7.  Шорахметов Ш.Ш.

8.  Пулатов Х.П.

9.  Абдуллаев Ю.Н.

10.  Хабилов Т.М.

IV БўЛИМ. ДАВЛАТ ТўЗИЛИШИ
1.  Ахолининг таркиби ва маъмурий- ҳудудий бўлиниши

2.  ҚҚАССР нинг хукукий ҳолати

3.  ўз ССР ва ҚҚ АССРнинг ваколатлари

— грвфгт ригсо» —
— тэсвмрое pace-w

— тэскгрп peeea*

— Хжм жжл Джамт кутофст»- нхиг лжуреатх .твсаар» раеесв

— сигмтяупсе !лжч»ттч>

— Tscsspn рвеесм

— сахмтяумое ямвргётч»

— »«мру»»-

1.  Саидов А.Х.

2.  Тожиев Т.Т.

3.  Абдусаломов М.Э.

4.  Қаюмов Р.К.

5.  Ниетуллаев С.Д.

6.  Бурхонова Л.

7.  Аъзамхўжаев А.А.

8.  Ниёзова Ж.А.

9.  Чориёров ў.

Ўзбекисгон янги герби ва байроғи лойиҳаларини тайёрлаш учун 1991 йил 12 апрелда тасдиқланган ижодкорлар рўйхати. Ўзбекисгон Республикаси Марказий Давлат архиви.
V БўЛИМ. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ СИСТЕМАСИ
1. Давлат ҳокимиятининг олий органлари (парламент) 1. Маликов М. — Б.М.
2.  Президент ва Хукумат

3.  Сайлов системаси

2.  Абдумажидов Г.А.

3.  Олимжонов А.Х.

4.  Камолов В.М.

5.  Тешабоев М.Т.

6.  Чудновский Э.Э.

7.  Аъзамхўжаев А.А.

8.  Мустафоев Б.М.

9.  Файзиев М.М.

10.  Хакимов М.М.

 

Ҳожиакбар Раҳмонқулов (1925-2013) — ҳуқуқшунос олим; Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби; Ўзбекистон Фанлар академияси академиги; юридик фанлар доктори, профессор.

 

Ҳ. Раҳмонқуловнинг «Конституциямиз 20 ёшда» (Тошкент, 2012) номли китоби.

 

VI БўЛИМ. якуний КОИДАЛАР

 1. Конституцияни ўзгартириш тартиби Қодиров П.Қ.
 2. Конституциянинг кучга кириши Йўлдошев А.А.
 3. Узбекистон ССРнинг пойтахти ва давлат рамзлари 3. Мирзиёев Ш.М.
 4. Ҳабибуллаев А.Ш.
 5. Жабборов А.Х.»

Шу билан бирга,»Ёрдамчи ишчи гуруҳларидан тушган материалларни умумлаштириш гуруҳи» қуйидаги таркибда:

 1. Ҳ.Т. Одилқориев;
 2. С.М. Мирсафоев;
 3. Б.И. Пинхасов.

Шунингдек, «умумлаштирилган материалларни экспертизадан ўтказиш ва таҳрир этиш гуруҳи» қуйидаги таркибда тасдиқланди:

 1. Ҳ.О. Олимжонов;
 2. М.Т. Тешабоев;
 3. Э.Ю. Юсупов;
 4. С.А. Ёқубов;
 5. Э.Ҳ. Халилов.

Ёрдамчи ишчи гуруҳлари материалларни норма яратиш фаолияти талабларига риоя қилган холда белгиланган муддатларда ўқиб чиқилган ва тўғриланган ҳолда топшириши белгиланди. Ишчи гуруҳга материалларнинг биринчи нусҳалари ёрдамчи гуруҳ раҳбарининг имзоси билан топшириладиган бўлди. Материал икки интервалда машинкада ёзилган ва қоғознинг чет ёқасидан мулоҳазалар ёзиш учун жой қодцирган ҳолда топширилиши зарурлигига эътибор қаратилди.

Иккинчи масала бўйича П.Қодировнинг ахборотитингланди ва «Қўнғир тоғл ик» деган рамзий ном билан тақдим этилган, Узбекистон хал қ шоири Аб дулл а Орипов муаллифи бўлган мадҳия варианти Узбекистон Давлат мадҳиясининг матни сифатида маъқулланди. Узбекистон Композиторлар уюшмасига Давлат мадҳиясининг матни сифатида маъқулланган шеърга яратиладиган куйнинг энг яхши варианти учун танлов ўтказиш вазифаси юклатилди.

Шу муносабат билан Композиторлар уюшмаси бошқаруви раиси А.Жабборов бошчилигида 13 нафар композитордан иборат қуйидаги таркибда экспертлар гуруҳи тузилди ва ушбу гуруҳга 1991 йил 1 сентябрга қадар ўз таклифларини Конституциявий комиссияга тақдим этиш вазифаси топширилди[XI]:

 

УЗБЕКИСТОН ССРНИНГ ЯНГИ МАДҲИЯСИНИ ЯРАТуВЧИ МУТАХАССИСЛАР ГуруҲИНИНГ

Т А Р К И Б И’

РГ«71ХАЛИХАО1 <-»1П
иттииинг
ПОСТЛНОВЛПНИГ;
j’t а«гтскпЯо*мл.«»:п< п<ш»л
MOIVMIKV

 

 

 

 1. ЖАББОРОВ АХМЕД ХАМИДОВИЧ — ўзбекиспюн Композиторлар уюшмаси бошкарувининг раиси;
 2. АКБАРОВ ИКРОМ ИЛХ.ОМОВИЧ — композитор, Узбекистон CCPda хизмат кўрсатган санъат арбоби Узбекистон ССР Давлат мукофотининг лауреати, Узбекистон ССР халк артисти;
 3. АБДУППАЕВ РуСТАМ — композитор, Узбекистон Комнозиторлар уюшмаси бошкарувининг котиби, Узбекистон ССР Давлат мукофотининг лауреати;
 4. БОБОЕВ СОБИР БОБОЕВИЧ — композитор, Узбекистон CCPda хизмат кўрсатган санъат арбоби, Узбекистон ССР Давлат мукофоти ва Узбекистон Ленин комсомоли мукофотининг лауреати;
 5. ВАФОЕВ МуСТАФО — композитор;
 6. БуРХОНОВ МуТАЛ МуЗАИНОВИЧ — композитор, Узбекистон CCPda хизмат кўрсатган санъат арбоби, ККМССР Давлат мукофоти ва Узбекистон ССР Давлат мукофотининг лауреати, ўзССР халк артисти;
 7. ЖАЛИЛОВ ЖАЛИЛ (САЙФИ ЖАЛИЛ) — композитор, Узбекистон CCPda хизмат кўрсатган санъат арбоби Узбекистон ССР Давлат мукофотининг лауреати, Тошкент Давлат консерваториясининг доценти;
 8. МАНСуРОВАВАЗ-композитор, УзбекистонЛенинкомсомолимукофотининг лауреати,Тошкент давлат консерваториясининг катта ўкитувчиси;
 9. НАСИМОВ МАРДОН — композитор, Узбекистон ССРда хизмат кўрсатган apmucm, ККМССРда хизмат кўрсатган apmucm, профессор;
 10. РАҲИМОВ ҲАБИБУЛЛО ҒАЙБуЛЛАЕВИЧ — композитор, Тошкент давлат консерваториясининг катта ўкитувчиси;
 11. МУСАЕВ УЛУҒБЕК РАЗЗОҲОВИЧ — композитор, Узбекистон ССРда хизмат кўрсатган санъат арбоби, Узбекистон ССР Давлат мукофотининг лауреати, Узбекистон композиторлар уюшмаси бошкарувининг котиби;
 12. ТОЖИЕВ МИРСОДИК, МАХМУДОВИЧ — композитор, Тошкент Давлат консерваториясининг доценти, Узбекистон Ленин комсомоли мукофотининг лауреати,Узбекистон ССРда хизмат кўрсатган санъат арбоби;
 13. УМИДЖОНОВ БОТИР ҲОШИМОВИЧ — композитор, Узбекистон ССР халк apmucmu, Узбекистон ССР Давлат телекўрсатув ва радиоэшиттиришлар комитети хорининг бадиий рахбари.

 

Баҳодир Жалолов (1948 йилда туғилган) — рангтасвир устаси; Ўзбекистон халқ рассоми.

 

Олий Кенгашнинг 1991 йил 15 февралда қабул қилинган «Узбекистон ССР Давлат рамзлари тўғрисида»ги қарорини бажариш юзасидан Байроқ ва Герб эскизлари бўйича таклифлар тайёрлаш учун қуйидаги таркибда ижодий гуруҳ тасдиқданди1:

Узбекистон РАССОМЛАР уЮШМАСИДАН Узбекистон ССР РАМЗИ
ВА БАЙРОҒИНИНГ ЯНГИ НуСХАЛАРИНИ ТАЙЁРЛОВЧИ ИЖОДИЙ ГуруХ
АЪЗОЛАРИНИНГ ТАКДИМ ЭТИЛАЁТГАН РўЙХАТИ[12] [13]

 1. ЖАЛОЛОВ БАҲОДИР ФАЗЛИДДИНОВИЧ — Узбекистон Рассомлар уюшмасининг раиси, СССР Давлат мукофотининг лауреати, Узбекистон ССР da хизмат кўрсатган санъат арбоби;
 2. АҲМЕДОВ РАҲИМ АҲМЕДОВИЧ — СССР халк рассоми, СССР Рассомлар академиясининг мухбир аъзоси;
 3. УМАРБЕКОВ ЖАВЛОН ЮСУПОВИЧ — Узбекистон ССР халк рассоми, Узбекистон ССР халк депутати;
 4. МАМАЖОНОВ АНВАР — график рассом;
 5. АНЕНКОВ ПЕТР — график рассом;
 6. ШОДИЕВ РАҲМОН — тасвирчи рассом;
 7. РАҲМЕТОВ СОБИР — тасвирчи рассом;
 8. ИКРОМЖОНОВ АКМАЛ — Ҳамза номли Давлат мукофотининг лауреати, тасвирчи рассом;
 9. АҲМЕДОВА НИГОРА — санъатшунос-назариётчи;
 10. НуРИДДИНОВ АКМАЛ — тасвирчи рассом;
 11. ОКИЛОВА КАМОЛА — санъатшунос-назариётчи;
 12. ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ — Рассомлар уюшмаси бошкарувининг котиби.

Бунда Байроқ билан Гербнинг график тасвири асосида Реснублика суверенитетининг тимсоли бўлган элементлар ўз ифодасини топиши зарурлигига эътибор қаратилди[14].

Олий Кенгашнинг 1991 йил 31 августда бўлиб ўтган навбатдан ташқари олтинчи сессиясида Давлат байроғи тўғрисидаги масала қараб чиқилди. Сессия Конституциявий комиссиянинг экспертлар гуруҳига бу соҳадаги ишни давом эттиришни ва навбатдаги сессияга Давлат байроғи вариантларини тайёрлашни топшириш тўғрисида қарор қабул қилди[15].

 

Шуҳрат Жалилов — давлат ва жамоат арбоби, юридик фанлар доктори, профессор.

 

Узбекистоннинг янги Герби ва Байроғини яратиш бўйича бажариладиган ишларни ташкил қилиш учун Узбекистон Рассомлар уюшмасининг раиси Б.Жалол ов бошчилигида 12 кишидан иборат қуйидаги таркибдаги ижодий гурух тузидци1:

Узбекистон Давлат рамзлари (Герб ва Байроқ) эскизларини ишлаб чиқиш бўйича Фанлар академияси президенти М.Салоҳиддинов раҳбарлигида 28 кишидан иборат қуйидаги таркибдаги экспертлар гуруҳи ташкил этилди[16] [17]:

Узбекистон ССРНИНГ ДАВЛАТ РАМЗЛАРИ (ГЕРБИ, БАЙРОҒИ)
БўЙИЧА ЭКСПЕРТ ГуруҲИНИНГ ТАРКИБИ

САЛОҲИДДИНОВ МАҲМУД — ўзССР Фанлар академияси президенти, Узбекистон ССР халк депутати, Конституцион комиссия аъзоси, гурух рахбари;

АБДУЛЛАЕВ САМИҒ ФАЙЗуЛЛАЕВИЧ — Узбекистон халк рассоми, Совет Иттифоки Кахрамони;

АЗИМОВ САРВАР ОЛИМЖОНОВИЧ — Узбекистон ССР ташки ишлар вазири, Президент Кенгашининг аъзоси;

АЛЛАМуРОДОВ БўРИ — Узбекистон Касаба уюшмалари федерацияси кенгашининг paucu, СССР халк denymamu;

АСҚАРОВ АҲМАДАЛИ — Узбекистон ССР Фанлар академиясининг академиги, Узбекистон ССР Олий Кенгашининг Фан, халк таълими ва маданий меросни асраш кўмитасининг раиси, Конституцион комиссия аъзоси;

АҲМЕДОВ ҒуЛОМ — юридик фанлар доктори, нрофессор (Фалсафа ва хукук институти);

ЗИЁТОВ ПАРДА — Жиззах нохиясидаги «Москва» жамоа хўжалигининг бригада бошлиги. Узбекистон ССР халк депутати, Конституцион комиссия аъзоси;

ЁКУБОВ ОДИЛ ЭГАМБЕРДИЕВИЧ — Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси бошкарувининг раиси, СССР халк denymamu;

ИСКАНДАРОВ ИБРОҲИМЖОН — Узбекистон ССР Фанлар академияси академиги, Узбекистон ССР Фанлар академияси вице-президенти

ИСКАНДАРОВ МИРЗАҒАНИ — Фанлар академияси мухбир-аъзоси, Сиёсатшунослик ва бошкарув институтининг директори, Тошкент шахри;

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — Сирдарё вилояти «Голодностепирмонтаж» трести 2-механизациялашган кўчма колоннаси монтажчи слесарлар бригадасининг бошлиги, Узбекистон ССР халк депутати. Конституцион комиссия аъзоси;

МУҲИТДИНОВ НУРИТДИН АКРАМОВИЧ — Узбекистон тарих ва маданият ёдгорликларини асраш жамияти бошкаруви раёсатининграиси. Конституцион комиссия аъзоси;

МУҲАММАД ЮСУФ МУҲАММАД СОДИҲ — Ўрта Осиё ва Козогистон мусулмонлари диний бошкармасининг раиси, СССР халк депутати;

НИЁЗОВ ШАВКАТ — «Хакикати Узбекистон» рўзномасининг мухаррири;

НОСИРОВ АЗИЗ — Узбекистон ЛКСМ Марказий Комитетининг биринчи котиби, Узбекистон ССР халк депутати. Конституцион комиссия аъзоси;

РАҲМОНОВ РАСУЛ — «Совет Узбекистони» рўзномасининг бош мухаррири, Конституцион комиссия аъзоси;

САИДОВ АКМАЛ ХОЛМАТОВИЧ — Узбекистон ССР Фанлар академияси Фалсафа ва хукук институтининг директори, Президент Кенгашининг аъзоси, Конституцион комиссия аъзоси;

САМАНДАРОВ ЭРКИН — Узбекистон ССР Президенти хузуридаги Вазирлар Махкамаси Раисининг ўринбосари;

САФАРОВ РуБЕН АКОПОВИЧ — «Правда Востока» рўзномасининг бош мухаррири, Конституцион комиссия аъзоси;

ТўЛАГАНОВ АБДУЖАББОР — юридик фанлар доктори, Юридик институтнинг кафедра мудири;

укуБАЕВ ОРТИҚБОЙ КИНОБЕКОВИЧ — козок маданий марказининг рахбари;

ЮСуПОВ ИБРОХИМ — Коракалпоеистон халк шоири, Узбекистон ССР халк депутати;

ЮСУПОВ КОМИЛ -Узбекистон КП Марказий Комитетининг котиби;

ЮСУПОВ ЭРКИН — Узбекистон ССР Фанлар академияси академиги, В.И.Денин номидаги ТошДУ ректори, СССР халк депутати, Президент Кенгашининг аъзоси, Конституцион комиссия аъзоси;

ҚАЮМОВ ЛАЗИЗ ПўЛАТОВИЧ — В.И.Ленин номидаги Тошкент Давлат университети кафедрасининг мудири;

ҚОДИРОВА ТўЛҚИНОЙ ФОЗИЛЖОНОВНА — Узбекистон ССР Архшпекторлар уюшмасининг раиси, Узбекистон ССР халк депутати;

ГОИБОВ НАИМ ЁВҚОЧЕВИЧ — Узбекистон ССР маданият вазири;

ҒуЛОМОВ РАСУЛ — Уруш ва мехнат ветеранлари жумхурият кенгашининг раиси, СССР халк денутати.

«Давлат органларининг кундалик фаолиятида инсон хукук ва эркинликлари устуворлигига оид конституциявий тамойил сўзсиз таъминланиши шарт. «Халк давлат органларига эмас, давлат органлари халкка хизмат килиши керак» деган принцип барча бўеиндаги рахбарлар фаолиятида асосий коидага айланиши

керак».

Шавкат МИРЗИЁЕВ, ўзбекистон Республикаси Президенти

Узбекистон Давлат мадҳиясининг янги матнига мусиқа яратиш бўйича танлов тўғрисида Низом, янги Давлат мадҳияси матнига ёзиладиган мусиқаларнинг конкурс комиссияси томонидан танлаб олинган вариантларини қараб чиқиш бўйича экспертлар гуруҳининг таркиби, Узбекистон Давлат рамзлари (Герб, Байроқ) эскизларини ишлаб чиқиш бўйича экспертлар гуруҳи ҳамда Узбекистоннинг янги Герби ва Байроғини яратиш бўйича қуйидаги таркибдаги ижодий гуруҳ таркиби 1991 йил 14-15 май кунлари матбуотда эълон қилинди[XVIII]:

Конституциявий комиссия раиси И.А.Каримов янги Конституциянинг алохида ахамиятга молик эканини, биринчидан, i/ давлатни бошкариш учун зарурлигини, иккинчидан, мамлакатда тинчлик-осойишталикни таъминлашга, халк учун мўл-кўлчилик ва фаровонлик яратилишига, интизом ва тартиб ўрнатилишига хизмат килишини кайд этди.

УЗБЕКИСТОН ССРНИНГ ЯНГИ ГЕРБИ ВА БАЙРОҒИНИ ТАЙЁРЛАШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТуВЧИ ИЖОДИЙ ГУРУҲНИНГ ТАРКИБИ

ЖАЛОЛОВ БАҲОДИР ФАЗЛИДДИНОВИЧ — Узбекистон Рассомлар уюшмасининг раиси, СССР Давлат мукофотининг лауреати, Узбекистон CCPda хизмат кўрсатган санъат арбоби, гурух рахбари;

АНЕНКОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ — график рассом;

АҲМЕДОВ РАҲИМ — СССР халк рассоми, СССР Рассомлар академиясининг мухбир-аъзоси;

АҲМЕДОВА НИГОРА РАҲИМОВНА — санъатшунос-назариётчи;

ИКРОМЖОНОВ АКМАЛ ТўРАЕВИЧ — Ҳамза номли Давлат мукофотининг лауреати, тасвирчи рассом;

МАМАЖОНОВ АНВАР ОЛИМЖОНОВИЧ — график рассом;

НуРИДДИНОВ АКМАЛ ВАҲОБЖОНОВИЧ — тасвирчи рассом;

ОКИЛОВА КАМОЛА БОЛТАЕВНА — санъатшунос-назариётчи;

РАҲМЕТОВ СОБИР ГАФуРОВИЧ -тасвирчи рассом;

УМАРБЕКОВ ЖАВЛОН ЮСуПОВИЧ — Узбекистон ССР халк рассоми, Узбекистон ССР халк denymamu;

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ — Рассомлар уюишаси бошкарувининг котиби; ШОДИЕВ РАҲМОН — тасвирчи рассом.

Конституцияви и комиссиянинг иккинчи мажлиси янгиланган таркиб иштирокида 1992 йил 8 сентябрда бўлиб ўтди.

Бу орада ўша даврда амалда бўлган Конституцияни такомиллаштириш ишлари ҳам баравар давом эттирилган. Хусусан, 1989 йил 21 октябрда «Узбекистон ССР Конституцияси (Асосий Қонуни)га ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун ҳамда Узбекистон ССР Олий Советининг «Узбекистон ССР Конституцияси (Асосий Қонуни)ни 75^-модда билан тўлдириш тўғрисида»ги қарори1 тасдиқланган.

Шунингдек, 1991 йил 14 июнда «Узбекистон ССР Конституцияси (Асосий Қонуни)га ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун[19] [20] қабул қилинган:

«Узбекистон ССР Конституцияси (Асосий Қонуни)га ўзгартишлар ва
қўшимчалар киритиш тўғрисида

Узбекистон Совет Социалистик Республикаси Олий Кенгаши қарор қилади: Узбекистон ССР Конституцияси / Асосий Қонуни/ га қуйидаги ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин:

1992 йил 7 декабрда Конституциявий комиссиянинг учинчи мажлиси бўлиб ўтди. И.А.Каримов бошкарган ушбу мажлисда

Конституциявий комиссия ўз фаолиятига якун ясаб, Конституция лойихасини 1992 йил 8 декабрда очиладиган Олий Кенгашнинг ўн биринчи сессияси мухокамасига киритиш тўерисида карор кабул килинди.

 1. 89-модцанинг 5-қисмидаги «ва давлат ҳакамлари» деган сўзлар чиқариб ташлансин.
 2. 102-модданинг 9-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«9. Узбекистон ССР Халқ назорати комитетининг Раисини, Узбекистон ССР Олий суди, область ва Тошкент шаҳри судларини, Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг Раисини сайлайди. Узбекистон ССР Табиатни мухофаза қилиш давлат комитетининг Раисини, Узбекистон ССР Давлат банки бошқарувининг Раисини тайинлайди»;

20-банди чиқариб ташлансин;

 • 105-модцанинг биринчи ва иккинчи қисмлари қуйидаги таҳрирда

баён этилсин:

«Узбекистсн ССР Олий Совети навбатдаги сессияларга Узбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан бир йидца камида уч марта чақирилади.

Навбатдан ташқари сессиялар Узбекистон ССР Олий Совети Президиуми ўз ташаббуси билан ёки Узбекистон ССР Президенти, Қорақалпоғистон АССР давлат ҳокимияти олий органининг ё бўлмаса Узбекистон ССР халқ депутатларининг камида учдан бир қисмининг таклифига мувофиқ чақирилади».

 1. 106-модцанинг биринчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Узбекистон ССР Олий Совети биринчи мажлисга сайловдан кейин икки ойдан кечиктирмай олдинги чақириқ Узбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан чақирилади».

 1. 107-модцада:

Биринчи қисмидаги «Узбекистон ССР Бош давлат ҳаками» деган сўзлар «Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг Раиси» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

Иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилсин: «Узбекистон ССР Фанлар академияси ҳам қонун лойиҳаларини таклиф этиш ҳуқуқига эга».

 1. 110-модцанинг учинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Узбекистон ССР Олий Советининг Раиси Узбекистон ССР Олий Советининг, Узбекистон ССР Олий Совети Президиумининг қарорларини имзолайди ва фармойишлар чиқаради».

 • 116-модцанинг 1-қисми 5-бандидаги «Узбекистон ССР Бош давлат ҳаками» деган сўзлар «Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг Раиси» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
 • 1184-модцада:

6-банднинг иккинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Узбекистон ССР Олий Советига Узбекистон ССР Халқ назорати комитетининг Раиси, Узбекистон ССР Олий Суди Раиси, Узбекистон ССР Олий ҳакамлик суди Раиси, Узбекистон ССР Прокурори ва унинг ўринбосарлари, ўзбекисгон ССР Табиатни мухофаза қилиш давлат комитетининг Раиси, Узбекистон ССР Давлат банки бошқарувининг Раиси лавозимига номзодлар тақцим этади; Узбекистон ССР Олий судининг Раиси ва Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг

 

Раисидан ташқари юқорида санаб ўтилган мансабдор шахсларни вазифасидан озод этиш ҳақида Узбекистон ССР Олий Советига тақцимномалар билан киради»;

7-банди қуйидаги мазмунда бўлган хатбоши билан тўдцирилсин: «Узбекистон ССР Олий ҳакамлик суди Раисининг тақдимномасига кўра Узбекистон ССР Олий ҳакамлик суди Раисининг ўринбосарларини, область ҳакамлик судларининг раисларини тайинлайди ва озод этади»;

11-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Узбекистон ССР гражданлигига қабул қилади, бошпана бериш тўғрисидаги масалани ҳал этади; ўзбекисгон ССР судлари томонидан ҳукм қилинган гражданларга амнистия бериш ва уларни авфэтиш тўгрисида ҳужжатлар қабул қилади»:

 1. бўлим ва 20-бобнинг сарлавҳасидаги «ҳакамлик» деган сўзлар «ҳакамлик суди» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
 2. 120-модда қуйидаги мазмунда бўлган учинчи қисм билан тўлдирилсин:

«Олтмиш ёшдан ошмаган гражданлар Узбекистон ССР Ҳукуматининг аъзоси бўлиши мумкин. Айнан бир киши айнан бир лавозимда сурункасига икки мудцатдан ортиқ Узбекистон ССР Ҳукуматининг аъзоси бўла олмайди. Узбекистон ССР Ҳукуматининг аъзоси — олтмиш беш ёшдан катга бўлмаслиги керак».

ўшбу модцанинг амалдаги учинчи ва тўртинчи қисмлари тегишлича тўртинчи ва бешинчи қисмлар деб ҳисоблансин.

 1. 174-модца қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар ўртасидаги хўжалик низоларини ҳал этиш Узбекистон ССР ҳакамлик судлари томонидан уларнинг ваколат доирасида амалга оширилади.

Ҳакамлик судларининг низоларни ҳал этишга доир фаолиятига бирорта идора, ташкилот ёки мансабдор шахснинг аралашувига йўл қўйилмайди.

Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг Раиси Узбекистон ССР Олий Совети томонидан 10 йил мудцатга сайланади.

Қорақалпоғистон АССР ҳакамлик судининг Раисини Узбекистон ССР Президенти билан келишган ҳодца Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг Раиси киритган тақцимномага биноан Қорақалпоғистон АССР Олий Совети сайлайди.

Узбекистон ССР Олий ҳакамлик суди Раисининг ўринбосарлари, область ҳакамлик судларининг раислари Узбекистон ССР Олий ҳакамлик суди Раисининг тақдимномасига кўра Узбекистон ССР Президенти томонидан тайинланади.

Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг ҳакамлари, область ҳакамлик суддари раисларининг ўринбосарлари ва ҳакамлари Узбекистон ССР Олий ҳакамлик судининг Раиси томонидан тайинланади.

Узбекистон ССР ҳакамлик судларини ташкил этиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби Узбекистон ССР қонун ҳужжатларида белгиланади».

Узбекистон Совет Социалистик

Республикасининг Президенти                                                                 И.Каримов

Тошкент шахри, 1991 йил 14 июнъ».

 

Айниқса, 1991 йил 20 ноябрда қабул қилинган «Узбекистон Ресггубликаси Конституцияси (Асосий Қонуни)нинг 107-моддасига ўзгартиш киритиш тўғрисида»ги қонун ўз даври учун муҳим аҳамият касб этган. Мазкур Қонунга мувофиқ, Конституциянинг 107-моддаси иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилган: «Қонун лойиҳалари тақдим этиш ҳуқуқига Узбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг Кенгаши ва Узбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳам эга»1.

Конституциявий комиссия ўзининг биринчи мажлисида тасдиқланган иш режаси асосида Конституция лойиҳаси концепциясини ишлаб чиқиши кўзда тутилган бўлиб, бу ҳақдаги маълумотларни фақат «Мустақил Узбекистон Конституцияси» китобидагина топиш мумкин[21] [22]. ўшбу китоб муаллифи академик Ш.ўразаевнинг ёзишича, концепциянинг учта варианти, яъни Узбекистон Фанлар академияси Президиуми маъқуллаган Узбекистон Фанлар академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институтининг концепцияси, Сиёсатшунослик ва бошқарув институти концепцияси ва Узбекистон Республикаси Конституциявий комиссияси ишчи гуруҳи концепцияси тайёрланган. Шу учта вариантни умумлаштириш ҳисобига Президент маъқуллаган битта концепция яратилиб, унинг асосида 1991-1992 йиллар давомида Конституция лойиҳаси бўйича изчил ишлар олиб борилди. Лойиҳанинг дастлабки варианти 1991 йилнинг кузидаёқ тайёрланган бўлиб, кейинги вақтда унинг матнини сайқаллаш ва такомиллаштиришга катта эътибор қаратилди.

Узбекистон Конституциясининг ташаббускори, илхомлантирувчиси ва асосий муаллифи мамлакатнинг Биринчи Президенти И.А.Каримов хисобланади.

ўн иккинчи чақириқ Олий Кенгашнинг 1992 йил июлида бўлиб ўтган ўнинчи сессиясида Конституциявий комиссия ишчи гуруҳи раҳбари Ш.ўразаевнинг ахбороти эшитилди. Ишчи гуруҳ раҳбари Конституция лойиҳасининг хусусиятларини тавсифлаб берар экан, «Конституция сингари муҳим ҳужжатнинг бирор мамлакат Конституциясидан кўчириб олиниши мумкин эмас»лигига эътибор қаратди. Зеро, «у давлатнинг ўзига хос бўлган хусусиятларини акс эттириши зарур»[23].

Шунингдек, пайдо бўлаётган кўппартиявийлик муносабати билан Констигуциявий комиссия таркибини янгилаш кераклиги айтилди. Сессия Консгигуциявий комиссияга Консгитуция лойиҳасини узил-кесил ишлаб чиқиш ва умумхалқ муҳокамасидан ўтказиш учун оммавий ахборот воситаларцда эълон қилишни топширди[24]. Қорақалпоғистон Республикаси Олий Кенгаши Президиуми, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларига Конституциявий комиссия аъзолари ва халқ

 

Академик Ш.З. Ўразаевнинг «Мустақил Ўзбекистон Конституцияси» номли китоби. Тошкент, 1993 йил.

 

депутатлари билан биргалиқца жойларда Конституция лойиҳасининг муҳокамасини уюштириш вазифаси юкланди. Лойиҳдни муҳокама қилиш жараёнларида билдирилган таклиф ва мулоҳазаларни умумлапггириб, Конституциявий комиссияда қараб чиқиш учун 1992 йил 1 декабргача тақдим этилиши, ўз навбатида, Конституциявий комиссия шу негизда қайта ишлаб чиқилган Конституция лойиҳасини Олий Кенгашнинг навбатдаги сессиясига киритиши белгиланди1.

Конституциявий комиссиянинг иккинчи мажлиси янгиланган таркиб иштирокида 1992 йил 8 сентябрда бўлиб ўтди. Унда Ишчи гуруҳ раҳбари Ш.ўразаевнинг ахбороти тингланди. Конституциявий комиссиянинг биринчи мажлиси ўтганидан кейинги қарийб бир ярим йиллик даврда катта иш қилингани эътироф этилди. Конституция лойиҳасида акс эттирилган бошқарувнинг президентлик шакли мақсадга мувофиқ келиши таъкидланди. Сўзга чиққанлар (Э.Халилов, А.Саидов) Конституция лойиҳаси юзасидан ўз фикр-мулоҳазалари ва таклифларини айтдилар.

Мажлисда сўзга чиққан Узбекистон Президенти, Конституциявий комиссия раиси И.А.Каримов янги Конституциянинг алоҳида аҳамиятга молик эканини, биринчидан, у давлатни бошқариш учун зарурлигини, иккинчидан, мамлакатда тинчлик-осойишталикни таъминлашга, халқ учун мўл-кўлчилик ва фаровонлик яратилишига, интизом ва тартиб ўрнатилишига хизмат қилишини қайд этди.

ўшбу мажлисда тушган фикрлар ва таклифларни ҳисобга олган ҳолда Конституция лойиҳасини ишлаб чиқишни поёнига етказиш учун Ш.ўразаев раҳбарлигида қуйидаги таркибдаги Ишчи гуруҳ тузилди[25] [26]:

Ғ. АБДУМАЖИДОВ — Тошкент олий милиция мактаби профессори;

А.АҒЗАМХўЖАЕВ — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси мухбири аъзоси;

Х.Т.ОДИЛҚОРИЕВ — Узбекистон Республикаси Президенти annapamu юридик бўлими сектор мудири, ю.ф.н.

О.Х.ОПИМЖАНОВ — УзбекистонРеспубликаси ОлийСовети Секретариатининг бошлиеи, ю.ф.н.

З.А.АПМАТОВ — Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазири;

А.АЗИЗХўЖАЕВ — Тошкент Юридик институти, ю.ф.н.

Ғ.АЛИЕВ — Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати раиси;

М-Б.М.МАЛИКОВ — Узбекистон Республикаси Адлия вазири;

А.Н.МИХАЙЛОВ — Тошкент сиёсатшунослик ва ижтимоий бошкарув инстутининг кафедра мудири;

Б.М.МуСТАФОЕВ — Узбекистон Республикаси Прокурори;

 

С.НИЕТУДЛАЕВ — Коракалпоеистон Республикаси Адлия вазири, Узбекистон Рест/бликаси халк депутати;

Б.И.ПИНХАСОВ — Суд экспертиза институти директори, ю.ф.д. у.МИНГБОЕВ — Узбекистон Республикаси Олий судининг раиси;

Х.РАХМОНКУЛОВ — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси фалсафа ва хукук институтининг шўъба мудири, ю.ф.д.

А.Х.САИДОВ — Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Фалсафа ва хукук инстипгутининг директори;

Ш.З.ўРАЗАЕВ Узбекистон Республикаси Конституциявий назорат кўмитасининг раиси;

Х.ТўЛАГАНОВ — Тошкент Юридик институти профессори;

Р.А.ХАЧАТуРОВ — Узбекистон Республикаси Олий хакамлик судининг раиси;

З.ИСЛАМОВ — Тошкент Юридик институти, ю.ф.д.

Р.КАЮМОВ — Тошкент Олий милиция мактаби кафедраси мудири, профессор; Б.КОСИМОВ — Узбекистон Республикаси Президенти annapamu маъсул ходими, ю.ф.д. Г.М.ТАНСИКБАЕВА — Тошкент Юридик институти доценти;

Э.Х.ХАЛИЛОВ — Узбекистон Республикаси Олий Совети конунийлик ва хукук- тартиботи кўмитаси раиси;

А.ЮЛДАШЕВ — Узбекистон Республикаси Олий Совети Секретариати юридик бўлим бошлиги;

Т.А.ЕШИМБЕТОВА — Узбекистон Республикаси Олий Совети Инсон хукуклари бўйича кўмита раиси.

Конституция лойиҳасини умумхалқ муҳокамасига қўйиш учун матбуотда эълон қилиш топширилди1.

Олий Кенгашнинг ўн биринчи сессияси арафасида -1992 йил 7 декабрда Конституциявий комиссиянинг учинчи мажлиси бўлиб ўтди. И.А.Каримов бошқарган ушбу мажлисда Конституциявий комиссия ўз фаолиятига якун ясаб, Конституция лойиҳасини 1992 йил 8 декабрда очиладиган Олий Кенгашнинг ўн биринчи сессияси муҳокамасига киритиш тўғрисида қарор қабул қилинди.

Энг муҳими, Конституция яратиш ғояси жамиятни демократлаштиришнинг қонуний натижаси сифатида, жамиятнинг бутун ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, хукукий тузилишини ислоҳ қилишнинг етилган зарурати, ҳаётий эҳтиёжи сифатида туғилди. Биринчи Президентимиз Конституциявий комиссия иш бошлаши билан мамлакатнинг ўзига хос жиҳатларини ва хусусиятини муносиб равишда акс эттирадиган, халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган, жаҳон тажрибасини, демократия ва энг ривожланган мамлакатлар конституциявий қонунчилиги эришган ютуқларни инобатга оладиган Асосий Қонун лойиҳасини тайёрлашга бевосита раҳбарлик қилди.

Ушбу вазифаларни амалга оширишда Биринчи Президентимиз буюк давлат ва жамоат арбоби, истеъдодли сиёсий етакчи сифатида намоён бўлди. Шу маънода,

 

Узбекистон Конституциясининг ташаббускори, илҳомлантирувчиси ва асосий муаллифи мамлакатнинг Биринчи Президенти И.А.Каримов ҳисобланади[XXVII].

Президент И.А.Каримовнинг ғоят муҳим кўрсатмалари бўлғуси Конституция концепциясини ишлаб чиқишга асос қилиб олинди. Конституция лойиҳасининг 1991 йил октябрь-ноябрь ойларига келиб тайёр бўлган биринчи варианти 148 моддадан иборат бўлиб, ҳажман катта ва бир қатор қоидалари ҳаддан ташқари чўзилиб кетган эди. ўша биринчи лойиҳанинг 39 ва 40-моддалари четига Биринчи Президентимиз «Таҳрир мутлақо ярамайди, аниқлик киритилсин, пишитилсин», деган сўзларни ёзиб қўяди.

Президент лойиҳанинг биринчи вариантидаги бир қатор (72, 83, 93, 95, 100, 101, 104, 107, 110, 113, 119, 131, 137, 143-) моддаларга тузатишлар киритган ҳолда, айрим (102, 108, 109-) моддаларни лойиҳадан чиқариб ташлайди. Демак, лойиҳанинг биринчи варианти Президентни қаноатлантирмаган эди ва шу боис тубдан қайта ишлаш учун у ишчи гуруҳга қайтариб берилади.

Конституция лойиҳасининг иккинчи варианти қиёсий жадвал шаклида тайёрланган бўлиб, лойиҳа матни ва унинг ёнида шунга ўхшаш нормалар қайси хорижий давлатларнинг Конституцияларида мавжудлиги кўрсатиб қўйилган эди. Иккинчи вариант, айниқса, Муқаддима қисми ҳозирги амал қилиб турган Конституция матнига жуда яқин бўлганини таъкидлаш лозим.

Президент лойиҳа иккинчи вариантидаги баъзи (18, 47, 68-) моддаларни лойиҳадан чиқариб ташлаган бўлса, бир қатор (1,4, 7,17,19, 20, 26, 29,32, 34, 36,44, 53, 56, 60, 62, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 96, 98, 99,100, 107,112-) моддаларга жиддий ўзгартишлар киритган. Натижада лойиҳа матни сайқалланиб, ғоят ихчам ва тушунарли ҳолга келтирилган.

Мисол учун, лойиҳанинг 19-моддасида: «Узбекистон Республикасининг фуқароси табиий ҳуқуқларга ва эркинликларга эгадир. Улар дахлсиз ҳисобланади ва ҳеч ким улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳақли эмас», деган қоидани И.А.Каримов ўз қўли билан таҳрир қилган ва қуйидагича ифода ҳолатига келтирган: «Узбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар». Бу қоида худди шу таҳрирда ҳозир амадца бўлган Конституцияга 18-модда сифатида киритилган.

Бундан ташқари, ў збекистоннинг Биринчи Президенти ана шу жараёнл арда олий қонун чиқарувчи органга ном қўйди, яъни у Конституция бўйича «Олий Мажлис» деб аталадиган бўлди. Жойлардаги бошқарув раҳбарлари ҳокимлар деб номланди. Конституция лойиҳасининг иккинчи вариантида 81-модда икки хил мазмунда берилган бўлиб, биринчисида — бир палатали Олий Мажлис, кейингисида — икки палатали Олий Мажлис ҳақида сўз борар эди. Президент парламентнинг икки палатали тузилишига розилик бермади. И.А.Каримовнинг

 

таклифига биноан, Олий ҳакамлик суди Олий хўжалик судига айлантирилди.

Конституция лойиҳасининг учинчи вариантидаги 63 та моддага И.А.Каримов томонидан аниқликлар ва тузатишлар киритилди. Хусусан, XXI бобнинг «Жойларда ҳокимиятни ташкил этиш асослари» деган сарлавҳаси «Маҳаллий давлат ҳокимияти асослари» деб ўзгартирилди. Лойиҳанинг тўртинчи вариантидаги 34 та моддага Биринчи Президентимиз қўли билан ўзгартиришлар қилинди. Мисол учун, 8-моддадаги: «Узбекистон Республикасида яшовчи фуқаролар Узбекистон халқиниташкил этади», деган қоидага И.А.Каримов «уларнинг миллатидан қатъи назар», деган сўзларни қўшиб ёзиб қўйган ва натижада ушбу конституциявий норма янада аниқлик касб этган.

Шу тариқа кўп марта қайта ўрганиб чиқиш ва таҳрирлардан кейин лойиҳада 127 та модда қодцирилди. Биринчи Президентимиз Конституция лойиҳасини биринчи маротаба эълон қилингунча тўрт марта, кейинги эълон қилингунича икки марта, ҳужжатни сессияга киритишдан олдин қалам билан яна бир марта таҳрир қилган. Юртбошимиз дастхати билан лойиҳа моддаларига киритилган аниқликлар, тузатишлар ва қўшимчаларнинг ҳаммаси жуда муҳим эди.

Хусусан, И.А.Каримов Конституция лойиҳасини аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги, давлатнинг маданий ёдгорликлар, оналик ва болаликни муҳофаза қилиши ҳақидаги модцалар билан тўлдиришни таклиф қилди. Биринчи Президентимиз, айниқса, Конституциянинг инсон ва фуқаролар эркинликлари ва бурчларини қонуний мустаҳкамловчи моддаларига катта эътибор қаратди. Шу тариқа Конституция лойиҳаси Иўлбошчимиз томонидан етти марта текшириб чиқилганидан кейингина сўнгги муҳокама учун депутатларга тақдим этилди.

Бинобарин, тақдир Ислом Каримов зиммасига жамиятни янгилаш, ўтиш даврининг мураккаб шароитида давлатни ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, давлат-хукукий ва маънавий-маърифий жиҳатдан ривожлантиришнинг пишиб етилган мураккаб муаммоларини ҳал қилиш, жумладан, мустақил давлат Конституциясини яратиш каби тарихий вазифаларни юклаган эди.

Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев Узбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида бу ҳақда шундай деди: «Олий Кенгаш депутати сифатида мен ҳам Конституциявий комиссия таркибида Бош қомусимизни яратиш ва қабул қилиш жараёнида бевосита иштирок этганимни доимо фахрланиб эслайман. Конституциямизнинг қандай қилиб ҳозирги мазмун ва шаклга келгани, бу мураккаб жараёнда кечган қизғин тортишув ва баҳс-мунозаралар бугунгидек ёдимда. Ҳақиқатан ҳам, 90-йиллардаги ўта оғир даврда Асосий Қонунимиз лойиҳасини ишлабчиқишда Ислом Абдуғаниевичдек кенг миқёсда, стратегик фикрлайдиган, узоқни кўра оладиган буюк сиёсий арбобнинг бу ишга раҳбарлик қилгани ҳал қилувчи аҳамият касб этди»[XXVIII].

Использованная литература:

[29] Узбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккиичи чақирик Узбекистон Республикаси Олий Советининг 1990 йил 24-31 март кунлари бўлиб ўтган Тсессияси материаллари. Фонд — Р-2454, Рўйхат — № 6 пр, Саклаш бирлиги — 7091, — В. 172-173.

1 Конституцион комнссия бириичи мажлисинпнг материаллари. — Тошкент, 1991. — 2-бет.

[1] Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Советининг 1990 йил 24-31 март кунлари бўлиб ўтган I сессияси стенографик хисоботи. Фонд — Р-2454, Рўйхат — № 6 пр, Саклаш бирлиги — 7096, — В. 224; Ўразаев Ш. Конституция независимого Узбекистана. — Т.: «Адолат», 1993. — 11 -бет.

[2] ЎзССР Олий Советининг 1990 йил 20 июнда қабул килинган «Конституцион комиссия тузиш тўғриси- да»ги карори // Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Советининг 1990 йил 18-20 июнь кунлари бўлиб ўтган 11 сессияси материаллари. Фонд — Р-2454, Рўйхат — № 6 пр, Сақлаш бирлиги — 7091, — В. 62-67; Совет Ўзбекистони, 1990 йил 24 июнь.

[3] Консгигуцион комиссия биринчи мажлисининг материаллари. — Тошкент, 1991. — 4-6-бетлар.

[4] Узбекисгон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ун иккинчи чақириқ Узбекисгон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 8 лекабрла бўлиб ўтган XI сессияси қабул қилинган Узбекистон Республикаси Кон- сгигуциясига доир материаллари (изоҳлар, таклифлар, ёзишмалар). Фонд — М-69, Рўйхат — № 1, Сақлаш бирлиги -149,-В. 132-134.

[V] Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 8 лекабрда бўлиб ўтган XI сессияси қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Кон- ституциясига лоир материаллари (изоҳлар, таклифлар, ёзишмалар). Фонд — М-69, Рўйхат — № 1, Сақлаш бирлиги — 149,-В. 102-103.

[6] Конституцион комиссия биринчи мажлпспшпп материаллари. — Тошкент, 1991. — 4-6-бетлар.

[7] Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивп. Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Ксшашининг 1992 йил 8 лскабрла бўлиб ўтган XI сессияси кабул қилинган Ўзбекистон Республикасп Коп- ституцияснга доир матсриалларп (пзохлар, таклифлар, ёзишмалар). Фопл — М-69, Рўйхат — № 1, Сақлаш бирлиги — 149,-В. 192-194.

[8] Тайёргарлик гуруҳлари раҳбарларининг бўлим лойиҳалари устидаги ишнинг бориши ҳақидаги маърузалари

(Э.Халилов, Б.Пинхасов, М.Раҳмонқулов,

А.Саидов, М.Маликов, Г.Тансиқбоева)

Ишчи гуруҳнинг мажлиси (1991 йил 25-30 май)

[9] Тайёргарлик гуруҳлари раҳбарларининг бўлимлар қай даражада тайёрланганлиги ҳақидаги маърузалари

(Э.Халилов, Б.Пинхасов, М.Раҳмонқулов,

А.Саидов, М.Маликов, Г.Тансиқбоева)

[10] Ўзбекистон Республнкаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 8 лекабрда бўлиб ўтган XI сессияси кабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Консгитуциясига доир материаллари (изоҳлар, таклифлар, сзишмалар). Фонл — М-69, Рўйхат— № 1, Сақлаш бирлиги — 149, — B. 135-136.

1 Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистои Республикаси Олий Ксигашининг 1992 йил 8 декабрла бўлиб ўтган XI сессиясида қабул килинган Ўзбекистон Республикаси Консги гуциясига доир материаллар (изохлар, таклифлар, ёзишмалар). Фонд — М-69, Рўйхат — № 1, Саклаш бирлиги -149,-В. 137-138.

[12] Конституцион комиссия биринчи мажлисининг материаддари. — Тошкент, 1991. — 2-бет.

[13] Узбекистон Респубдикаси Марказий Давлат архиви. Ун иккинчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Кешашининг 1992 йил 8 лекабрда бўлиб ўтган XI сессиясида кабул килинган Ўзбекистон Республикаси Конституци- ясига лоир материаллари (изохлар, таклифлар, ёзишмалар). Фонд — М-69, Рўйхат — № 1, Саклаш бирлиги — 149, — В. 140.

[14] Конституцион комиссия биринчи мажлисининг ма гериаллари. — Тошкент, 1991. — 3-бет.

[15] Халк сўзи. 1991 йил 15 июнь.

[16] Конституцион комиссия биринчи мажлисининг материаллари. — Тошкент, 1991. — 2-бет.

[17] Коиституциои комиссия биринчи мажлисининг материаллари. — Тошкснт, 1991. — 2-бет.

[XVIII] Ўзбекистон овози. 1991 йил 14 май; Правда Востока. 1991 йил 15 май.

[19] Ўзбекисгон Совет Социалистик Республикаси Олий Советининг Веломостлари, 1989, №26-28 (1156).

[20] «Ўзбекистон ССР Конституцияси (Асосий Қонуни)га ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун, 1991 йил 14 июнь // Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекисгон Республикаси Олий Советининг 1991 йил 12 июнла бўлиб ўтган V сессияси материаллари. Фонд — Р-2454, Рўйхат — № 6 пр, Сақлаш бирлиги — 7336, — В. 29-31.

[21] «Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (Асосий Конуни)нинг 107-моддасига ўзгартиш киритиш тўғрисида»гиқонун, 1991 йил 20 ноябрь // Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Советининг 1991 йил 18 ноябрда бўлиб ўтгаи VIII сессияси материаллари. Фонд — Р-2454, Рўйхат — №6 пр, Сақлаш бирлиги — 7339, — В. 135-138.

[22] Ўразасв Ш.З. Мусгақил Ўзбекистон Конституцияси. — Т.: «Адолат», 1993.

[23] Халқ сўзи. 1992 йил 11 июль.

[24] Халқ сўзи. 1992 йил 11 июль.

[25] Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992, №9, С.143.

[26] Қаранг: Узбекисзон Республикаси Марказий Давлат архиви. Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республи- каси Олий Кенгашининг 1992 йил 8 лекабрда бўлиб ўтган XI сессияси қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Констигуциясига лоир материаллари (изохлар, таклифлар, ёзишмалар). Фонд — М-69, Рўйхат — № 1, Сақлаш бирли- ™ М9, — В. 17; Халқ сўзи. 1992 йил 10 сентябрь.

[XXVII] Исло.м Каримов Конституция тўғрисида: Ўзбекистон Республикасининг Конституциясини ўрганувчилар- га ёрдам // Тузувчилар: А.Саидов, У.Таджиханов. — Т.: «Академия», 2001. — 156 б.

[XXVIII] Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш — юрт гараккиёти ва халк фаровонли- пшинг гаровп / Ўзбскистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Констшуцияси кабул килииганининг 24 йиллишга бағишланган таиганали маросимдаги маърузаси.- Т.: «Ўзбекистон», 2017. — 48 бст.

Оцените статью
Добавить комментарий